Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Organisation och finansiering av vård och omsorg
Inom verksamhetsområdet Organisation och finansiering analyseras hur olika incitament på central, regional och lokal nivå påverkar resursfördelning, tillgänglighet och patientens inflytande i vården. Projekten behandlar hur en väl avvägd organisation och ekonomistyrning kan bidra till att vårdens målsättningar uppfylls och hur vårdens beställare, vårdgivare och patienter påverkas.

IHE bidrar genom olika projekt till utvecklingen av organisationer för prioriteringar inom vården (Health Technology Assessment, HTA). Organisationerna ska verka för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv användning av olika behandlingsalternativ i vården. De kan vara rådgivande eller beslutande och underlaget i deras arbete baseras på systematiska utvärderingar av förutsättningarna och konsekvenserna av användandet av medicinsk teknologi. Utvärderingarna baseras på bred kunskap om såväl åtgärdernas medicinska effekter som kostnadseffektivitet.

Aktuella frågeställningar som kan analyseras är exempelvis: på vilka grunder som prioriteringsbesluten fattas? Är beslutsprocessen inom HTA-organisationerna transparent och hur implementeras besluten eller rekommendationerna? Vilka lärdomar kan man dra från HTA-system i andra länder och inom andra verksamhetsområden? Ska HTA-systemen utformas olika beroende på om de har en rådgivande eller beslutande funktion?
Mer om IHE

Pågående studier som granskats av etikprövningsnämnden

IHEs styrelse, Policy Board & Vetenskapligt råd

IHEs PERSONAL

IHE finns även på
© IHE 2017