Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Läkemedelsmarknaden
I verksamhetsområdet Läkemedelsmarknaden analyseras hälsoekonomiska villkor och incitament på läkemedelsmarknaden såväl för tillverkare, finansiärer, myndigheter och apotek som för förskrivare och patienter.

Exempel på projekt är uppföljning av dels pris- och subventionssystem för läkemedel i öppen och sluten vård, dels åtgärder i syfte att förbättra läkemedelsförskrivningen och patienters läkemedelsanvändning.

Under senare tid har ett flertal projekt som berör prioriteringar av läkemedel genomförts. Studierna berör frågor som: vilka faktorer ökar respektive minskar förutsättningar för öppna och legitima prioriteringar av läkemedel i den svenska läkemedelsförmånen, vilka kriterier tillämpas vid beslut av subvention för receptläkemedel och hur påverkas förskrivarnas val av läkemedel av ekonomiska styrmedel såsom exempelvis decentraliserat kostnadsansvar och målbaserad ersättning.
Mer om IHE

Pågående studier som granskats av etikprövningsnämnden

IHEs styrelse, Policy Board & Vetenskapligt råd

IHEs PERSONAL

IHE finns även på
© IHE 2017