Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Värdering av liv och hälsa
Inom verksamhetsområdet Värdering av liv och hälsa utvecklas och tillämpas metoder för att mäta och värdera individers preferenser för förändringar i risk, livskvalitet och patientinflytande.

Vid beslut om prioriteringar eller subvention av läkemedel kan ett av flera beslutskriterier vara den s.k. kostnadseffektivitetsprincipen. Detta kriterium innebär man försöker nå en rimlig relation mellan kostnader och effekter i sitt beslut. Som effektmått används ofta kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (Quality Adjusted Life Year, QALY). QALY används i kliniska studier som ett mått på behandlingars effekt på hälsan och patienternas livskvalitet. Inom verksamhetsområdet finns erfarenhet av att mäta hälsorelaterad livskvalitet med hjälp av både sjukdomsspecifika instrument och så kallade generella instrument (t.ex. EQ-5D och SF-36).

Inom verksamhetsområdet finns också lång erfarenhet av att värdera befolkningens preferenser/betalningsvilja för att minska risken för skador i trafiken – metoder som även kan tillämpas för att nå information om individernas preferenser/ betalningsvilja för förbättrad hälsa till följd av sjukvårdsbehandling. Fortsatta studier om hur befolkningen värderar ett QALY ses som angelägna inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet innefattar även studier av befolkningens preferenser angående patientinflytande, prioriteringar och hälso- och sjukvårdens organisation och struktur. Vilka är allmänhetens preferenser för ett stärkt patientinflytande och hur vill befolkningen att deras kontakter med sjukvården ska utformas? Denna kunskap är angelägen som underlag inför ställningstaganden om framtida vårdstrukturer.
Mer om IHE

Pågående studier som granskats av etikprövningsnämnden

IHEs styrelse, Policy Board & Vetenskapligt råd

IHEs PERSONAL

IHE finns även på
© IHE 2017