Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Nätverk

ihe_natv_tangEn förutsättning för IHEs aktiviteter är att personalen deltar i nationella och internationella nätverk och samarbetsprojekt.

Aktiv medverkan bidrar till att utveckla IHEs hälsoekonomiska kompetens och att identifiera aktuella frågeställningar.

Genom samarbetsprojekt, nätverk och medverkan i konferenser sker utbyte av kunskap som främjar metodutveckling.


DO IT

IHE ingår i ett nystartat europeiskt konsortium DO->IT som ska leda och samordna Innovative Medicines Initiative (IMI) omfattande program ”Big Data for Better Outcomes” (BD4BO). BD4BO-programmet syftar till att förbättra effektiviteten inom vården, leda till bättre behandlingsresultat och driva på utvecklingen mot resultatbaserade pris och ersättningsmodeller. Genom att utnyttja den ökande digitaliseringen i vården och samhället i stort ska man bidra till att förbättra kunskapen om effektiviteten av olika terapier i klinisk användning. Programmet förväntas pågå under minst 5 år.

DO->IT leds av London School of Economics (LSE) tillsammans med Novartis. Totalt har konsortiet omkring 30 medlemmar inklusive patientorganisationer, akademi och myndigheter som arbetar sida vid sida med några av världens ledande läkemedelsbolag. Från svensk sida deltar Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV) och IHE.

Konsortiet ska under de första två åren utveckla programmets överskridande strategi och samordna programmets olika projekt. Hittills har verksamhet startats kring Alzheimers och hematologiska sjukdomar, men flera ytterligare projekt är på god väg, bland annat inom prostatacancer. DO->IT konsortiet ska också identifiera ytterligare områden där det idag finns bristande dataunderlag kring effekten av olika behandlingar i klinisk verksamhet (real world evidence) samt etablera gemensamma regler för hur programmet ska hantera patienters rätt till integritet. IHE förväntas ta en ledande roll, framförallt kring strategiarbetet.

BD4BO-programmet startades 2015 av IMI som ofta beskrivs som världens största partnerskap mellan offentlig och privat sektor. IMI finansieras gemensamt av EU-kommissionen och European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) och har en budget på ca 30 miljarder kronor över 10 år. 
Läs mer »

Läs mer om IMI » 

Pressrelease (PDF)


Mount Hood Challenge

Mount Hood Challenge är en diabetesspecifik hälsoekonomisk konferens. Konferenserna är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska modeller inom diabetesområdet. I forumet diskuteras struktur, teknik och utfall för olika hälsoekonomiska modeller och utmaningarna består bland annat i hur man hanterar diabetesrelaterade komplikationer och osäkerhet.

Konferensen är uppkallad efter Mount Hood, där det första mötet ägde rum år 2000. Sedan dess har det arrangerats sju möten på olika ställen i världen. IHE har deltagit med Economics and Health Outcomes model of Type 2 Diabetes Mellitus (ECHO-T2DM) vid flera möten och även varit en del i planeringen och organisationen av den femte Mount Hood Challenge.

Läs mer om det 8:e Mt Hood Challenge-mötet i S:t Gallen, Schweiz den 17-18 September 2016


BURQOL RD
Social economic burden and health-related quality of life in patients with rare diseases in Europe

BURQOL-RD was funded by the European Union in the framework of the Health Programme and it was coordinated by the Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS) in 2010.

The main aim of BURQOL-RD was to develop a disease based model (instrument) to assess the impact of new health policies, interventions and treatments in the field of rare diseases (RDs) by means of quantifying the Economic Burden and Health-Related Quality of Life (HRQOL) for patients and their caregivers, from a macro societal perspective.  Besides, this instrument could be used to recognise, improve and update our knowledge of the socioeconomic impact of RDs in the European Union (both the direct and indirect costs), and their self-perceived health outcomes.

EuroVaQ
eurovaqIHE deltar i ett europeiskt projekt där forskare i tio länder arbetar med att utveckla och tillämpa metoder för att värdera befolkningens betalningsvilja för ett QALY.

EuroVaQ - European Value of a Quality Adjusted Life Year, syftar till att samla det forsknings- och utvecklingsarbete som under många år pågått i de länder som ingår i projektet. På så sätt skapas förutsättningar för att jämföra olika länders värdering av ett QALY, inte enbart det monetära värdet utan också på vilket sätt det definierats och skattats.

Att nå mer kunskap om värdet av ett QALY är angeläget - inte minst mot bakgrund av att kostnadseffektiviteten fått en allt centralare roll i hälso- och sjukvårdens beslutsfattande inte bara i Sverige utan också i många andra länder. 

Mer information
IHEs Nätverk för hälsoekonomer


Mount Hood Challenge
För mer information besök Mount Hood Challenge hemsida

EuroVaQ
För mer information om EuroVaQ, besök EuroVaQs hemsida eller kontakta Ulf Persson på IHE. 

BURQOL RD
För mer information besök BURQOL RD hemsida

EuroQol Group
För mer information om EuroQol Group och EQ-5D besök www.euroqol.org
© IHE 2017