Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Pågående studier som granskats av etikprövningsnämnden
Registerstudie kring vårdsökande och läkemedelsanvändning hos personer som skadats i samband med en olycka i trafikmiljö

IHE avser att undersöka vårdsökande och läkemedelsanvändning hos personer som skadats i samband med en olycka i trafikmiljö. Syftet är att ta fram nya uppgifter om kostnaden för olyckor av olika allvarlighetsgrad. Informationen tas fram på uppdrag av Trafikverket som använder dessa uppgifter i sina samhällsekonomiska kalkyler för investeringar i infrastruktur.

För att kunna ta fram uppgifterna kommer vi att använda oss av personnummerbundna uppgifter i Socialstyrelsens register: Patientregistret och Läkemedelsregistret samt uppgifter ur Transportstyrelsens register: STRADA-registret. Studien omfattar personer som skadats i samband med en olycka i trafikmiljö i Sverige någon gång under året 2013.

Regionala Etikprövningsnämnden i Lund har godkänt studien (Dnr 2014/641). Alla data skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen, Offentlighets- och sekretessförordningen och personuppgiftslagen. För att säkerställa att individuella personuppgifter skyddas kommer all bearbetning att ske på avidentifierad data och all presentation av resultat kommer att ske på gruppnivå där ingen enskild individ går att urskilja. Redovisningen av resultaten kommer att ske i vetenskaplig tidskrift. Publicering kommer att offentliggöras på IHE:s hemsida.

Om Du vill veta mer om studien går det bra att kontakta någon av följande personer på IHE:
Sara Olofsson, sara.olofsson@ihe.se, 046-32 91 18 eller Katarina Gralén, katarina.gralen@ihe.se, 046-32 91 04. Adress: Box 2127, 220 02 Lund.

Om Du tillhör gruppen som skadats i en olycka i trafikmiljö i Sverige under 2013 och inte önskar att Dina uppgifter används var vänlig meddela oss. Deltagande är frivilligt. Om Du avböjer medverkan kommer detta inte ha någon påverkan på Din nuvarande eller framtida kontakt med sjukvården.

Ansvarig forskningshuvudman är Ulf Persson, professor och VD på IHE.

linje_centr

Registerstudie kring vårdsökande, läkemedelsanvändning och dödlighet hos cancerpatienter med blodpropp

IHE avser att undersöka vårdsökande, läkemedelsanvändning och dödlighet hos cancerpatienter med blodpropp. Bakgrunden är att det finns få studier som analyserar förekomsten och behandlingen av blodproppar hos patienter med cancer i Sverige. De senaste åren har nya behandlingsmöjligheter introducerats och det är därför av intresse att studera nuvarande behandlingsmönster och behandlingskostnader.

För att kunna göra detta kommer vi att använda oss av personnummerbundna uppgifter i Socialstyrelsens register: Patientregistret, Läkemedelsregistret och Dödsorsaksregistret.

Studien omfattar personer som vårdats för cancer samt för blodpropp i Sverige någon gång under året 2012.

Regionala Etikprövningsnämnden i Lund har godkänt studien. Alla data skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen, Offentlighets- och sekretessförordningen och personuppgiftslagen. För att säkerställa att individuella personuppgifter skyddas kommer all bearbetning att ske på avidentifierad data och all presentation av resultat kommer att ske på gruppnivå där ingen enskild individ går att urskilja. Redovisningen av resultaten kommer att ske i vetenskaplig tidskrift. Publicering kommer att offentliggöras på IHE:s hemsida.

Om Du vill veta mer om studien går det bra att kontakta någon av följande personer på IHE:
Gunnel Ragnarson Tennvall (huvudansvarig forskare), gunnel.ragnarson-tennvall@ihe.se, 046-32 91 17 eller Hanna Norrlid, hanna.norrlid@ihe.se, 046-32 91 01. Adress: Box 2127, 220 02 Lund.

Om Du tillhör gruppen som erhållit vård för cancer samt för blodpropp i Sverige under 2012 och inte önskar att Dina uppgifter används var vänlig meddela oss. Deltagande är frivilligt. Varken Ditt deltagande i studien, eller om Du avböjer medverkan, kommer att på något sätt att påverka Din nuvarande eller framtida kontakt med sjukvården.

Ansvarig forskningshuvudman är Ulf Persson, professor och VD på IHE.
© IHE 2017