Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Preferences for improvements in attributes associated with basal insulin: a time trade-off and willingness-to-pay survey of a diabetic and non-diabetic population in Sweden.

Olofsson S, Norrlid H & Persson U

Det finns ett flertal tidigare studier som undersöker värdet av insulinrelaterade attribut, skattade med såväl kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) som betalningsvilja (WTP). Resultaten varierar dock kraftigt mellan studierna och det är oklart i vilken utsträckning värdet är en återspegling av verkliga preferenser eller en följd av studiernas metodval.

IHE har genomfört en studie som skattar ett antal bekvämlighetsaspekter av basinsulin (administreringsfrekvensen, administrationsflexibilitet och behandlingsrelaterad viktökning) med både WTP och QALY estimat parallellt. Därigenom kunde vi jämföra och kontrastera resultaten av de två accepterade metoderna. Vi använde contingent valuation metoden för att skatta WTP-estimaten och QALY-estimaten skattades genom time trade-off metoden (TTO). Preferenserna estimerades genom webbaserade frågeformulär för 1033 personer med diabetes (typ 1: 208; typ 2: 825) och 979 personer utan diabetes.

Läs mer »

J Med Econ. 2016 May 31:1-14. [Epub ahead of print]

Mer Information
Kontakta:
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
E-mail: ihe@ihe.se
Tel: 046 - 32 91 00
© IHE 2017