Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
IHE deltog i seminarium kring hur läkemedel ska värderas

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) arrangerade den 3 juli, ett seminarium i Almedalen med temat Etik eller ekonomi – hur ska läkemedel värderas?

IHE:s Katarina Steen Carlsson och representanter från TLV var några av deltagarna i seminariet som syftade till att belysa hur man idag utvärderar värdet av läkemedel.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel som ska omfattas av förmånssystemet och till vilket pris. Dessa beslut tas med avvägning i de grundläggande etiska principerna för hälso- och sjukvården som fastställts av Sveriges riksdag. De etiska principerna baseras på människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa avvägningar har debatterats och ibland ifrågasatts. Bland annat har kostnadseffektivitetsprincipen hävdats ha en mer framträdande roll än övriga principer i beslutsfattandet, vilket givit upphov till viss kritik.

Seminariet i Almedalen gav en bakgrund till hur man idag utvärderar värdet av läkemedel och knyter samtidigt an till TLV:s pågående översynsarbete av hur de hälsoekonomiska beräkningarna görs.

Läs mer i skriften som delades ut i samband med seminariet »

För mer information se: http://www.almedalsveckan.info/22755

© IHE 2017