Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Tidigare teman som uppmärktsammats

LFNs genomgång av det befintliga läkemedelssortimentet

Parallellimport, generisk substitution och generisk förskrivning av läkemedel - effekter på kort och lång sikt

Ekonomiska metodproblem i samband med LFN:s genomgång av läkemedelssortimentet - hur ska LFN och läkemedelskommittéerna använda QALYs?

Socialstyrelsens hälsoekonomiska riktlinjearbete - hur tas dessa fram och vilken betydelse har dessa i praktiken?

Evidens och hälsoekonomi - relevans för sjukvårdens prioriteringar? 

EQ-5D

Hur implementeras kostnads-effektivitetsprincipen i beslutsfattande - vad är värdet av ett QALY?

Fem år med LFNs riktlinjer för hälsoekonomiska utvärderingar - behov av revideringar?

Läkemedelsuppföljningar

Hur används hälsoekonomiskt beslutsunderlag - vaccin som ett exempel

Hälsoekonomi och kvalitetsregister

Apotekets avreglering - hur påverkas prissättningen av läkemedel och användningen av hälsoekonomisk information?

Resultatbaserade ersättningsprinciper i svensk hälso- och sjukvård – vad kan vi lära av tidigare erfarenheter?

Hälsoekonomi och prioriteringar

Utvärdering av medicinsk teknologi (HTA) och hälsoekonomi

Värdebaserad prissättning (VBP) -vad är det och hur kan det utvecklas?

Prissättningssystem för originalläkemedel

Coverage with Evidence Development (CED) - wait and see or quick access to innovation 

Betalningsvilja - ett komplement till QALYs?

Perspektiv och beslutskriterier inom prioriteringsarbete

Erfarenhetsbaserade eller hypotetiska EQ-5D vikter?

Tillbaka »

© IHE 2017