Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi
Verksamhetsområdet Utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi är IHEs största verksamhetsområde. Inom detta område genomförs studier av sjukdoms- och behandlingskostnader och hur dessa påverkas av t.ex. förebyggande åtgärder och nya behandlingsmetoder. Särskilt studeras hur läkemedelsanvändning påverkar kostnader, hälsa och livskvalitet i samhället. Tillämpningar avser förhållanden i Sverige liksom i andra länder.

En allt mer omfattande verksamhet är utvecklingen av modeller för analys av hälsoekonomiska konsekvenser av alternativa terapier och över livscykeln för patientpopulationer. Under senare år har IHE utvecklat hälsoekonomiska beslutsmodeller inom ett flertal olika områden såsom diabetes, cancer, vacciner och hjärt- och kärlsjukdomar. Merparten av modellerna har haft som syfte att utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv utvärdera om en behandlingsmetod är kostnadseffektiv, dvs. om kostnaden står i rimlig proportion till patientnyttan.

Kostnadseffektivitetsmodeller kan utgöra underlag för prioriteringar mellan olika sjukdoms- och patientgrupper, men de är sällan anpassade för att analysera hur introduktionen av en ny behandlingsteknologi påverkar resursutnyttjandet inom t.ex. ett landsting/region. För att analysera vilken påverkan en ny behandlingsstrategi kan få på förskrivningsmönster, sjukhusinläggningar och läkarbesök i ett enskilt landsting/region genomför IHE även s.k. budget-impact modeller.
Mer om IHE

Pågående studier som granskats av etikprövningsnämnden

IHEs styrelse, Policy Board & Vetenskapligt råd

IHEs PERSONAL

IHE finns även på
© IHE 2017