Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Value of treatment in clinical trials versus the real world: the case of abiraterone acetate (Zytiga) for postchemotherapy metastatic castration-resistant prostate cancer patients in Sweden

Svensson J, Andersson E, Persson U, Edekling T, Ovanfors A & Ahlgren G

En randomiserad kontrollerad prövning (RCT) är standard för att mäta effekten av ett läkemedel eller en intervention. Däremot kan resultaten av en behandling i klinisk praxis skilja sig från resultaten i en RCT både med hänsyn till effektivitet och resursutnyttjande.
 
I en randomiserad kontrollerad prövning (COU-AA-301) visade sig abirateron (Zytiga) vara mer effektivt i behandlingen av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) jämfört med prednison. För att analysera den externa validiteten av den kliniska prövningen ur ett svenskt perspektiv så jämfördes behandlingsmönster och resultat från en svensk observationsstudie med utfallen från den kliniska prövningen.

En jämförelse av de observade patientegenskaperna indikerade att svenska patienter liknade patienterna som ingick i den kliniska prövningen. Trots detta kunde de svenska patienterna förväntas ha lika lång överlevnad men kortare behandlingslängd jämfört med patienterna som randomiserats till behandling med abirateron i den kliniska prövningen, vilket leder till en mer kostnadseffektiv behandling i klinisk praxis jämfört med den kliniska prövningen.

Läs mer och ladda ner artikel »


Scandinavian Journal of Urology
Published online: 25 Apr 2016
DOI: 10.3109/21681805.2016.1172254

Mer Information
Kontakta:
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
E-mail: ihe@ihe.se
Tel: 046 - 32 91 00
© IHE 2017