Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Om IHE

sidor_fotoIHE startade sin verksamhet år 1979 och var då den första organisationen i Sverige med en uttalad målsättning att genomföra hälsoekonomisk 
forskning och utredningar.

IHE är ett hälsoekonomiskt forsknings- och utredningsinstitut. Målsättningen är att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens olika aktörer. Detta görs genom hälsoekonomiska konsekvensbedömningar och policyanalyser. 


Tillämpad forskning
IHEs styrka är tillämpad hälsoekonomisk forskning och utredningar. Detta arbete bygger inte enbart på kunskaper hämtade från pågående internationell forskning, utan också genom IHEs egen metodutveckling som kännetecknas av oberoende och långsiktighet. IHEs verksamhet inriktades tidigt på att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar samt på att genomföra analyser av alternativa behandlingar som ett stöd för beslutsfattarna inom sjukvården.

IHE har under alla år haft en akademisk prägel och flera av IHEs medarbetare har antingen varit anställda på deltid vid Lunds universitet och/eller varit forskarstuderande vid universitet.


Uppdragen
Flertalet av IHEs projekt görs på uppdrag och med finansiering av hälso- och sjukvårdens olika intressenter, både privata och offentliga. Uppdragen innebär att IHEs olika aktiviteter återspeglar vad hälso- och sjukvårdens intressenter uppfattar som centrala frågor. Genom ansökningar till olika forsknings­fonder, har IHE möjlighet att också bidra till hälsoekonomisk metodutveckling och att fokusera på vårdens framtida frågeställningar.

Mer information om IHEs verksamhetsområden finns i menyn till höger.


Publiceringar, hälsoekonomiska kurser, nätverk och konferenser
IHEs studier publiceras i huvudsak som artiklar i vetenskapliga tidskrifter och på externa förlag, men även i egna rapportserier. Resultat från projekt sprids även via nyhetsbrevet IHE Aktuellt och genom de konferenser och nätverk som IHE medverkar i årligen. IHE arrangerar dessutom kurser i grundläggande hälsoekonomi för hälso- och sjukvårdens olika aktörer.

Mer information om IHEs publiceringar och aktiviteter finns i menyn till vänster.

Mer om IHE

Pågående studier som granskats av etikprövningsnämnden

IHEs styrelse, Policy Board & Vetenskapligt råd

IHEs PERSONAL

IHE finns även på
© IHE 2017