Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Workforce unavailability in Parkinson’s disease

Timpka J, Svensson J, Nilsson MH, Palhagen S, Hagell P & Odin P

Parkinsons sjukdom är en kronisk, progredierande neurologisk sjukdom och patienter i arbetsför ålder är i större utsträckning sjukskrivna än jämnåriga i resten av befolkningen.

IHEs Johanna Svensson har deltagit i en studie som har syftat till att identifiera faktorer som har ett samband med arbetsmarknadsdeltagande. Datamaterialet, en kohort av 99 patienter under 65 med Parkinsons sjukdom, kommer från Skånedelen av det nationella Parkinsons-registret. Bland variabler valda utifrån klinisk expertis och tidigare studier på området befanns självrapporterad ångest och högre ålder vara signifikant associerade med att stå utanför arbetskraften i en logistisk regression.

Det finns relativt få studier på området och vidare forskning behövs för att bekräfta resultaten och undersöka sambandet mellan ångest och arbetsmarknadsdeltagande för Parkinsonspatienter.

Läs mer och ladda ner artikel »


Acta Neurol Scand. 2016 Apr 12, Epub ahead of print
DOI: 10.1111/ane.12602

Mer Information
Kontakta:
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
E-mail: ihe@ihe.se
Tel: 046 - 32 91 00
© IHE 2017