Om IHE Forum

1993 arrangerades IHE Forum för första gången och lockade 200 sjukvårdsföreträdare till Lund för att debattera den svenska sjukvårdens framtida finansiering, organisation och prioriteringar.

Ambitionen är att IHE Forum ska vara en arena för kunskapsutbyte mellan akademin och vårdens beslutfattare. Konferensen tema ska återspegla vad hälso- och sjukvårdens intressenter uppfattar som centrala frågor med förankring i hälsoekonomin. Det kan gälla allt från vårdens finansiering, sjukvårdens strukturer och organisation till läkemedelsmarknadens utveckling.

IHE Forum är en policybaserad, två-dagars årlig konferens där hälso- och sjukvårdens aktörer (industrin, nationella myndigheter och hälso- och sjukvården) möts och diskuterar aktuella ämnen.


TIDIGARE TEMAN
Hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering (1993)
Framtidens vårdstruktur – vilka blir konsekvenserna (1994)
Nya tekniker och metoder i sjukvården (1995)
Vad bestämmer hälsan – Vad är vårdens ansvar? (1996)
Landstingen och Läkemedlen (1997)
Privat och offentligt i vården och omsorgen (1998)
Läkemedelsreformen i praktiken (1999)
Vad styr vården – kunskap, pengar eller politik? (2000)
Mer resurser till vård och omsorg? (2001)
Effektiv läkemedelsanvändning problem och möjligheter (2002)
Sjuka individer eller sjuka utgifter – vilket ansvar har hälso-
och sjukvården (2003)
Hur ska vårdens prioriteringar och finansiering lösas? (2004)
Hur tar vi bäst vara på framtidens medicin? (2005)
Hur utformar framtidens vård – skapa nytt eller hålla fast vid det
som varit? (2006)
Cancer och fetma – vad kan göras och vem har ansvaret? (2007)
Hur främja effektiv spridning av mediciner och tekniker i vården? (2008)
Hur klara vårdens finansiering? (2009)
Hur främja innovationer i vården? (2010)
Vård på lika villkor! – hur nå lika kvalité och lika tillgång? (2011)
Hur styra implementeringen i vården? (2012)
Upphandling i vården? (2013)
E-hälsa för ökad effektivitet och kvalitet i vården! (2014)
Klinisk och ekonomisk evidens under ett läkemedels livscykel – Hur kan
vi möjliggöra tidigare tillgång till innovativa läkemedel? (2015)
Disruptiva innovationer – Banbrytande förändringar för vården i vardagen (2016)
Från utfall till värde – Att mäta och betala för hälsa (2017)
Bot och precision – Hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel? (2018)

Hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik (2019)
Med anledning av corona-pandemin ställdes IHE Forum in 2020
Med anledning av det osäkra läget kring smittspridning flyttades IHE Forum 2021 till våren 2022