EUROVAQ

IHE deltar i ett europeiskt projekt där forskare i tio länder arbetar med att utveckla och tillämpa metoder för att värdera befolkningens betalningsvilja för ett QALY.

EuroVaQ – European Value of a Quality Adjusted Life Year, syftar till att samla det forsknings- och utvecklingsarbete som under många år pågått i de länder som ingår i projektet. På så sätt skapas förutsättningar för att jämföra olika länders värdering av ett QALY, inte enbart det monetära värdet utan också på vilket sätt det definierats och skattats.

Att nå mer kunskap om värdet av ett QALY är angeläget – inte minst mot bakgrund av att kostnadseffektiviteten fått en allt centralare roll i hälso- och sjukvårdens beslutsfattande inte bara i Sverige utan också i många andra länder.

För mer information om EuroVaQ, besök EuroVaQs hemsida