Pioneer

IHE deltar i ett europiskt samarbete om prostatacancer. Projektet PIONEER syftar till att optimera vården inom prostatacancer genom att utnyttja och analysera stora datamängder som genereras i klinisk vardag. Projektet fokuserar på ett antal olika problem: en brist på standardiserade definitioner genom sjukdomens olika stadier, otillräcklig kunskap om riskfaktorerna för att utveckla prostatacancer, förbättrade processer för utvecklandet av utfallsmått samt bättre integrering av kunskap som genereras i den kliniska vardagen i myndigheters beslutsfattande. IHE kommer använda PIONEER:s data för att beräkna kostnaderna för prostatacancer i sjukdomens olika stadier. IHE kommer också utveckla referensmodeller som gör det möjligt att värdera olika teknologier beroende på när i vårdförloppet de används. Projektet löper över fem år och förväntas avslutas 2023.

Läs mer

För frågor, kontakta Fredrik Moen