Ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor – En kunskapsöversikt samt kostnadsberäkningar utifrån tre typfall

Häger Glenngård A, Steen Carlsson K & Berglund A

Download the report


Lund: IHE Rapport 2011:1