Hoppa till innehåll

Grundkurs

Med dagens ökade efterfråga på hälsa, en åldrande befolkning och ett ständigt växande utbud av läkemedel och medicinsk teknologi berörs många av hälsoekonomiska frågeställningar. Hälsoekonomiska kunskaper är allt viktigare oavsett om du jobbar i sjukvården, hos life science företag eller hos myndigheter med ansvar för hälsa och omsorg.

IHE:s grundkurs i hälsoekonomi riktar sig till dig som i ditt arbete behöver kunskaper om vad som menas med kostnadseffektivitet, betalningsmodeller, ersättningssystem och om myndigheters beslutsfattande och som samtidigt önskar få en insikt i hur det förändrade landskapet ser ut för intressenter inom både sjukvård, myndigheter och life science företag.

Vår grundkurs tar bland annat upp hälsoekonomins roll i kliniska prövningar, där det finns mycket att vinna genom att beakta hälsoekonomiska aspekter tidigt i utvecklingsprocessen av en produkt. Vi diskuterar hur man kan använda sig av observationsstudier eller tillgänglig real world data när det finns behov av uppföljning av tidiga resultat från kliniska prövningar, vilket blir allt viktigare när subventionssystemet har en mer stegvis karaktär. Real world data kan också användas av sjukvården för att mäta producerat hälsoutfall.

IHE:s grundkurs ger även insikt i alternativa betalningsmodeller vilket är av allt större vikt då införandet av innovativa produkter/särläkemedel/botande läkemedel ska implementeras i hälso- och sjukvården och det finns behov av riskdelning. Exempelvis kan betalningsmodeller också bli avgörande vid införandeförhandlingar som leds av regionernas expertråd för nya terapier, NT-rådet. Därtill berör vi hälsoekonomiska frågor som är aktuella för medicinteknik för vilka kraven på hälsoekonomiska underlag ökar och där regionerna har expertrådet Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp och metoder. Kursen varvar föreläsningar och diskussioner med övningar med utgångspunkt i aktuella beslut och publicerat material. Alla moment leds av IHE:s personal.

Kursen belyser grundläggande frågor och begrepp:

 • Vad som menas med kostnadseffektivitet och andra hälsoekonomiska begrepp
 •  Hur man mäter hälsovinster, patientpreferenser, QALY och betalningsvilja för hälsa
 •  Hälsoekonomiska simuleringsmodeller
  – Är det en svart låda?
  – Vad är en modell och hur man väljer mellan olika modeller
 • Hur vårdgivare kan ersättas och vilka incitament som ges i olika modeller

Vi diskuterar också:

 • Hur det förändrade landskapet ser ut för olika intressenter och hur det påverkar behovet av hälsoekonomiska utvärderingar, budgetpåverkansmodeller och registerdataanalyser?
 • Betydelsen av observationsstudier och möjligheterna med real world data
 • Vilka utmaningar och lösningar som finns med olika alternativa betalningsmodeller?
 • Vilka utmaningar och lösningar som finns med subventionssystem av läkemedel med många indikationer eller särläkemedel?

Nu kan du anmäla dig till vår introduktionskurs i grundläggande hälsoekonomi

Kursen äger rum den 4 september på Grand Hotel i anslutning till årets IHE Forum i Lund.
Denna kurs innehåller flertalet av de moment som ingår i vår 2-dagars kurs men något avkortat i varje del.

Detta kurstillfälle är i första hand tänkt för anmälda deltagare vid IHE Forum den 5-6 september. Vill du bara gå kursen eller har frågor om denna kurs? Kontakta Gunhild Anderson, e-post: ga@ihe.se eller tel: 073 079 97 18