Hoppa till innehåll

2020

ÅRETS STUDENTUPPSATS I HÄLSOEKONOMI 2020

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera mottagaren av 2020 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Mottagare av årets stipendium är Maria Olsson och Linda Sjöö för deras kandidatuppsats “Digitala vårdalternativ på primärvårdsmarknaden. Högre måluppfyllnad för vårdgarantin eller enbart ökade samhällskostnader.” framlagd vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet läsåret 2019-2020.

Bedömningskommitténs motivering lyder:
Användandet av digitala vårdkontakter har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Privata aktörer som erbjuder tjänster på nationell bas har utmanat de regionala systemen och drivit på utvecklingen. Effekterna av detta är en hett debatterad fråga där argumentation många gånger förts utifrån beklämmande svagt empiriskt underlag. Maria Olsson och Linda Sjöös uppsats är därför ett välkommet bidrag. Genom att använda data på kommunnivå undersöker författarna om användandet av de digitala tjänsterna är kopplat till minskade vårdköer i primärvården. De visar i sin uppsats på faran i att förlita sig på alltför enkla analytiska ansatser och är samtidigt försiktiga med att övertolka sina egna resultat. Uppsatsen visar på en imponerande verkshöjd, särskilt som den är skriven på kandidatnivå.

Bedömningskommittén har bestått av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson.

Läs mer och ladda ner uppsatsen

Se intervjun där årets stipendiater Maria Olsson och Linda Sjöö berättar för Katarina Steen Carlsson om arbetet med uppsatsen och resultaten


Hedersomnämnande 2020

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera följande hedersomnämnanden inom ramen för 2020 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Årets mottagare har utsetts i hård konkurrens med många nominerade uppsatser av hög kvalitet. Bedömningskommittén vill också särskilt lyfta fram följande två uppsatser som förtjänar ett hedersomnämnande:

Elin Sterner och Karl Wallenberg
Är gratis gott?: En uppsats om barns läkemedelskonsumtion och kostnadsfrihet. Kandidatuppsats vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet.

Oskar Frisell
Cost-Effectiveness of Surveillance Programs of Carriers of Pathogenic Mutations in the TP53-Gene in Sweden. Masteruppsats vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet.

Bedömningskommittén har bestått av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson.


Nomineringstiden för stipendiet gick ut den 12 juni 2020

Med tanke på rådande samhällssituation kommer stipendiet inte att kunna delas ut i samband med IHE Forum utan kommer anslås på annat sätt.

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 25 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2019/2020.

Hälso- och sjukvården står idag inför en rad utmaningar både i Sverige och internationellt. Vi står inför demografiska förändringar med en åldrande befolkning kombinerat med medborgare som kontinuerligt ställer högre krav på vad som förväntas av sjukvårdens aktörer. Samtidigt som detta sker finns problem med kompetensförsörjning och finansiering. Nya innovationer inom både traditionell medicin och nya digitala lösningar utmanar de traditionella systemet samtidigt som här skapas potential för nödvändiga effektiviseringar.

Hälsoekonomin ger oss verktyg för att bättre förstå den problembild vi står inför, för att utvärdera möjliga lösningar och för att bidra med kunskap för nödvändiga prioriteringar. För att lyfta intresset för detta viktiga fält belönar IHE och Bengt Jönssons Stiftelse en framstående uppsats inom området hälsoekonomi. Den forskningsfråga som adresseras ska ha bäring på de utmaningar vi som samhälle står inför idag. Hälsoekonomin har sitt ursprung som en gren av nationalekonomin, men vi välkomnar även stipendiater med en hälsoekonomisk inriktning från andra akademiska områden.

Förutsättningar
Stipendiet kommer delas ut i samband med 2020 års IHE Forum (3-4 september) samt i samband med detta anslås på IHE:s hemsida. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat vid ett svenskt lärosäte under det akademiska läsåret 2019/2020.

Uppsatsen kommer att bedömas utifrån relevans och kvalitet av en kommitté bestående av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen adresserar aktuella hälsoekonomiska frågor. Kvaliteten bedöms efter originalitet, klarhet i begreppsanvändning samt efter lättillgänglighet och metodologisk stringens. Både kvalitativt och kvantitativt orienterade uppsatser välkomnas.

Stipendiesumman är 25 000 kronor samt resa (inom Sverige) till IHE Forum.

Uppsats (i pdf-format) och motivering skickas senast 12 juni 2020 till:

uppsatsstipendium@ihe.se

Såväl handledare, examinatorer och studenter är välkomna att nominera mottagare.

För mer information, kontakta IHE på samma adress.

Studentuppsats i hälsoekonomi (pdf)