Hoppa till innehåll

Policy och preferenser

Vi arbetar löpande med policyanalys grundat i hälsoekonomisk tänkande. Några exempel på övergripande teman är:

Internationella och regionala jämförelser

IHE har genomfört flera studier av såväl internationella som regionala jämförelser, framförallt i termer av tillgång till vård.

Bland annat har IHE i ett flertal publicerade rapporter utvärderat cancervården i olika europeiska länder. Rapporterna tecknar en bild av patienters tillgång till cancerläkemedel, cancers epidemiologiska och ekonomiska börda, inträdesbarriärer till marknaden samt de senaste decenniernas utveckling.

Genom att samla in och analysera en stor mängd data och diskutera hur satsningar på cancervården kan balanseras, syftar rapportserien till att ligga till grund för diskussioner bland berörda parter på både nationell och europeisk nivå.

IHE har därtill genomfört studier som jämfört screeningprogram, behandlingsriktlinjer och ersättningssystem mellan såväl länder som regioner. IHE:s färdigheter i jämförande studier har medfört att IHE ofta är representerade i round table diskussioner kring vårdförbättringar och läkemedelsstrategier.

Patientpreferenser

Att förstå hur patienter och samhället värderar hälsa är centralt för ett sunt beslutsfattande. IHE har bred erfarenhet av att utvärdera preferenser för livskvalitet och hälso- och sjukvård genom livskvalitetsinstrument och andra tekniker såsom betalningsvilja (willingness-to-pay), time trade-off och standard gamble. Vi har estimerat värdet av ett statistiskt liv (VSL) inom transportsektorn och genomfört multipla studier av värdet av ett kvalitetsjusterat levnadsår (QALY, Quality Adjusted Life Year). Vi har också genomfört jämförande studier mellan ovannämnda metoder och driver aktivt metodutveckling inom värderingsfrågor.

Betalningsmodeller

Behovet av prestationsbunden ersättning kommer sannolikt att öka i framtiden, inte minst med tanke på stegvist införande av nya terapier och botande läkemedel till höga kostnader.

IHE har både en stor erfarenhet av, och ett gediget intresse för, att utveckla alternativa betalningsmodeller som syftar till att:
• Minska osäkerheterna i kostnader och kliniska resultat
• Optimera och individualisera behandlingen och därigenom undvika över- eller underbehandling
• Resultera i snabbare upptag av nya, effektiva läkemedel
• Att stimulera utvecklingen av nya teknologier

Analys av sjukvårdens effektivitet

IHE har ledande kompetens inom DEA (Data Envelope Analysis) analys, en icke-parametrisk metod för att empiriskt mäta produktionseffektivitet givet vissa ingångsvärden. DEA lämpar sig väl för att utvärdera komplexa produktionssituationer, såsom en föränderlig hälso- och sjukvårdssektor med ständigt nya teknologier och andra utmaningar. Genom att identifiera produktionsfronter kan DEA användas för att vägleda beslutsfattande organ till att nå bästa praxis.
IHE har erfarenhet av att applicera DEA-metoden inom frågeställningar som rör den europeiska cancervården, den svenska apoteksmarknaden, psoriasis och grå starr.