Hoppa till innehåll

2021

ÅRETS STUDENTUPPSATS I HÄLSOEKONOMI 2021

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera mottagaren av 2021 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Mottagare av årets stipendium är Kajsa Appelberg och Hannes Runheim för deras magisteruppsats “Värdet av diagnostik vid sällsynta sjukdomar – En hälsoekonomisk undersökning med två fall” framlagd vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings Universitet läsåret 2020-2021.

Bedömningskommitténs motivering lyder:
Möjligheten till snabb och tillförlitlig diagnos är en central fråga i omhändertagandet av personer med sällsynta sjukdomar med konsekvenser både för patienterna och för resurskonsumtionen i sjukvården. Framsteg inom diagnostik, framför allt gensekvensering, förändrar snabbt detta område. I sin uppsats undersöker Kajsa Appelberg och Hannes Runheim dels kostnadseffektiviteten av en etablerad metod (nyföddscreening för PKU) med traditionell modelleringsmetodik, dels värdet av helgenomsekvensering genom analys av empiriska kostnadsdata. Författarna har satt sig in i en omfattande litteratur inom området och kontrasterar förtjänstfullt skillnaden mellan analys av ett specifikt test och analys av ett batteri tester i klinisk praxis.

Här kan du ladda ner uppsatsen

Bedömningskommittén har bestått av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson. Beslutet har fattats av styrelsen i Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning.


Hedersomnämnande

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera följande hedersomnämnande inom ramen för 2021 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Årets mottagare har utsetts i hård konkurrens med många nominerade uppsatser av hög kvalitet. Teman som täckts spänner från användandet av statistiska metoder för extrapolering av överlevnad, över till kostnadseffektivitetsanalys av specifika interventioner som fysiska rehabiliteringsinsatser, och till analys av hur myndigheter använder data i sina beslut. Bedömningskommittén vill särskilt lyfta fram följande uppsats med ett hedersomnämnande:

Agnes Kågström och Olivia Zackrisson, Privata sjukförsäkringar i Sverige. Hjälpande eller stjälpande för den offentliga specialistvårdkön? Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Bedömningskommittén har bestått av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson.


Nomineringstiden för stipendiet gick ut den 18 juni 2021

Med tanke på rådande samhällssituation kommer stipendiet inte att delas ut i samband med IHE Forum, som flyttats till våren 2022, utan kommer anslås på annat sätt.

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 50 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2020/2021.

Redan innan pandemin stod det klar att hälso- och sjukvården stod inför en rad utmaningar både i Sverige och internationellt. Demografiska förändringar med en åldrande befolkning kombinerat med medborgare som kontinuerligt ställer högre krav på vad som förväntas av sjukvårdens aktörer har pressat sjukvården samtidigt som det finns problem med kompetensförsörjning och finansiering. Pandemin har tydliggjort nya problemområden inom krisberedskap och samverkan mellan aktörer samtidigt som den drivit på nya digitala arbetssätt som skapar potential för nödvändiga effektiviseringar.

Hälsoekonomin ger oss verktyg för att bättre förstå den problembild vi står inför, för att utvärdera möjliga lösningar och för att bidra med kunskap för nödvändiga prioriteringar. För att lyfta intresset för detta viktiga fält belönar IHE och Bengt Jönssons Stiftelse en framstående uppsats inom området hälsoekonomi. Den forskningsfråga som adresseras ska ha bäring på de utmaningar vi som samhälle står inför idag.  Hälsoekonomin har sitt ursprung som en gren av nationalekonomin, men vi välkomnar även stipendiater med en hälsoekonomisk inriktning från andra akademiska områden.

Förutsättningar

Uppsatsen kommer att bedömas utifrån relevans och kvalitet av en kommitté bestående av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen adresserar aktuella hälsoekonomiska frågor. Kvaliteten bedöms efter originalitet, klarhet i begreppsanvändning samt efter lättillgänglighet och metodologisk stringens. Både kvalitativt och kvantitativt orienterade uppsatser välkomnas. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat vid ett svenskt lärosäte under det akademiska läsåret 2020/2021.

Stipendiet kommer delas ut i samband med IHE Forum i oktober och kommer i samband med detta anslås på IHE:s hemsida. Stipendiesumman är 50 000 kronor, om den belönade uppsatsen skrivits av mer än en student delas stipendiet mellan författarna.

Uppsats (i pdf-format) och motivering skickas senast 18 juni 2021 till:

uppsatsstipendium@ihe.se

Såväl handledare, examinatorer och studenter är välkomna att nominera mottagare.

För mer information, kontakta IHE på samma adress.

Stipendieutlysning 2021 (pdf)