Hoppa till innehåll

I³LUNG

I³LUNG: Ett EU-finansierat projekt som ska främja införandet av artificiell intelligens (AI)-styrd vård för lungcancerpatienter

EU-kommissionen har lanserat programmet Horizon Europe för att främja forskning och innovation och för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling samt öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt. Programmet kommer att pågå fram till 2027 och har en budget på 95,5 miljarder euro. Av detta belopp har ungefär 8,33 miljarder euro anslagits till ett ”hälsokluster”, som är inriktat mot en rad olika ämnen bland annat att hålla sig frisk i ett snabbt föränderligt samhälle

I³LUNG* är ett forskningsinitiativ som syftar till att skapa ett banbrytande beslutsverktyg för att hjälpa både kliniker och patienter att välja den bästa behandlingsplanen för lungcancer, skräddarsydd för varje enskild patients specifika behov och situation. För att uppnå detta kommer projektet att använda artificiell intelligens (AI), i synnerhet djup- och maskininlärningsmetoder (DL och ML) för att analysera ett brett spektrum av information såsom kliniska egenskaper och biologiska egenskaper hos tumören. All data kommer från en retrospektiv analys av 2 000 patienter, tillsammans med rekryteringen av 200 nya patienter till en prospektiv studie för generering av nya biologiska multiomikdata. Parallellt kommer även en psykologisk studie att genomföras som kommer att integrera aspekten av patienternas upplevelser och preferenser som input i utvecklingen av ett medbeslutandestöd. Sex framstående kliniska cancercentra från Italien, Tyskland, Grekland, Spanien, Israel och USA är involverade i dessa datainsamlingsprocesser.

Projektet har utvecklats för att tillgodose det primära ouppfyllda kliniska behovet inom området icke-småcellig lungcancer (NSCLC), vilket är bristen på biomarkörer som kan förutsäga om patienter svarar på behandling av immunoterapi (IO). Lungcancer var den främsta orsaken till dödsfall i cancer hos män och den näst vanligaste för kvinnor under 2020, med 370 000 dödsfall bara i Europa. Tack vare tillkomsten av IO har sättet att behandla dessa patienter revolutionerats, och är idag första linjens behandling för metastaserande NSCLC (mNSCLC) tumörer som saknar en målinriktad drivarmutation, och används antingen som monoterapi eller i kombination med standardkemoterapi. Det är dock bara 30 till 50 % av patienterna som upplever långvarigt effekt. Faktum är att PD-L1 fortfarande är den enda biomarkören som med en tillfredsställande träffsäkerhet kan förutsäga om patienten kan tillgodogöra sig IO-behandling. Detta belyser behovet av mer omfattande och mer exakta och effektiva molekylära analyser.

Under de senaste åren har explosionen av AI, ML, DL skapat den mycket spännande möjligheten att använda en helt ny uppsättning verktyg för att bedöma de stora mängder data som genereras från kliniska prövningar. I³LUNG-projektet planerar att utveckla en plattform som kommer att dra nytta av dessa nya verktyg för att hantera komplexiteten i tillgängliga data om biomarkörer för lungcancer. Denna individualiserade patientplan kommer att bidra till att minska den ekonomiska bördan för patienterna och, på längre sikt, för hälso- och sjukvårdssystemen, och främst kommer den att förbättra behandlingsresultaten för patienterna genom att bättre matcha dem och deras specifika karakteristiska med olika tillgängliga behandlingar.

Detta utmanande projekt är ett samarbete som inkluderar 16 partners, både europeiska och internationella organisationer medverkar: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT, Milan, Italy) is the coordinator of the Consortium with its PI Dr. Arsela Prelaj, Politecnico di Milano (POLIMI, Milan, Italy), Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRFMN, Milan, Italy), Istituto Europeo di Oncologia (IEO; Milan, Italy), ML Cube (Milan, Italy), LungenClinic Grosshansdorf GmbH (GHD, Grosshansdorf, Germany), Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE, Hamburg, Germany), ), Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO, Barcelona, Spain), Medica Scientia Innovation Research (MEDSIR, Barcelona, Spain & New Jersey, USA), Metropolitan Hospital (MH, Pireas, Greece), Shaare Zedek Medical Center (SZMC, Jerusalem, Israel), Katholieke Universiteit Leuven (KUL, Leuven, Belgium), The Swedish Institute for Health Economics (IHE, Lund, Sweden), The University of Chicago (UOC, Chicago, USA), Aalborg Universitet (AAU, Aalborg, Denmark), Lung Cancer Europe (LUCE, Bern, Switzerland).

I³LUNG och dess partners kommer att ha en tidsram på 5 år och en budget på 10 miljoner euro för att omvandla projektets hypotes till ett konkret verktyg för en ny klinisk verklighet. I³LUNG är, såvitt vi vet, den första plattform som rekryterat ett så stort antal patienter på både ett retrospektivt (2 000) och prospektivt (200) sätt, inklusive en sådan mångfald av data

Vi är glada över detta projekt som är tänkt att både generera nya terapeutiska riktlinjer för klinisk praxis inom lungcancer och stödja tillväxten av digitala diagnostiska verktyg. Att utnyttja kraften i AI och ML kan förändra hur cancer behandlas och driva vården mot ett mer personligt tillvägagångssätt för varje enskild cancerpatient.

IHE ser fram emot att vara med och utveckla ett verktyg som kan revolutionera cancervården!

Tveka inte att kontakta IHE på ihe@ihe.se för mer information om I³LUNG-projektet

News & Publications from the project


*Finansierat av Europeiska unionen. Åsikter som uttrycks är författarens/författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis de från Europeiska unionen eller HaDEA. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.