Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Real-world long-term effects on blood pressure and other cardiovascular risk factors for patients in digital therapeutics

Willis M, Darwiche G, Carlsson M, Nilsson A, Wohlin J, Lindgren P

Högt blodtryck är en av de främsta orsakerna till hjärt- och kärlsjukdom och förtida död världen över. För att uppnå bästa möjliga effekt av behandling mot högt blodtryck är det viktigt att patienter under lång tid följer livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling i kombination med regelbundna blodtrycksmätningar och systematisk uppföljning av sjukvården.

I studien från IHE undersöktes hur långtidsbehandling av högt blodtryck via en digital plattform (s.k. digifysisk vård) påverkade blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom bland 7 752 svenska patienter. Platformen kombinerar blodtrycksmätning i hemmet med digitala uppföljning med läkare. Dessutom kan patienterna tillgå app-baserad utbildning med spelfunktioner som ger rekommendationer gällande livsstil och blodtryck.

Behandling via platformen under 360 dagar resulterade i en signifikant förbättring av blodtrycket i patientgruppen som helhet; andelen patienter med kontrollerat systoliskt blodtryck (definierat som systoliskt blodtryck mellan 115 och 135 mmHg) ökade med 57%. Den största minskningen i blodtryck (13.4 mmHg i genomsnitt) skedde i den grupp av patienter som hade högst systoliskt blodtryck (=135 mmHg) vid behandlingsstart. Bland personer med lågt systoliskt blodtryck (<115 mmHg) vid behandlingsstart skedde i stället en fördelaktig ökning av blodtrycket. Förbättringarna i blodtryck var störst i början av behandlingen och bibehölls över hela behandlingstiden som varade upp till 540 dagar. Utöver blodtryck såg även fördelaktiga förändringar på riskfaktorerna BMI och rökning. Studien visar lovande resultat för behandling av högt blodtryck via digifysisk vård.

Läs mer och ladda ner artikeln


Blood Pressure Monitoring ():10.1097/MBP.0000000000000633, December 07, 2022
DOI: 10.1097/MBP.0000000000000633