Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Bränders samhällsekonomiska kostnader – Skattning av kostnaderna för egendomsskador och personskador för 2019 års bränder

Olofsson S, Hjalte F

Syftet med denna studie var att skatta samhällets kostnader för 2019 års bränder. Studien avgränsades till de största kostnadstyperna för bränder vilket inkluderar egendomsskador, försäkringsbolagens administrationskostnad, sluten vård, öppen vård och produktionsbortfall. Data hämtades från offentlig statistik hos Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Svensk Försäkring. Dessutom gjordes ett specialuttag av data från KPP-databasen hos SKR. Totalt uppgick kostnaderna för 2019 års bränder till 9,2 miljarder kronor. De direkta kostnaderna uppgick till knappt 90 procent av den totala kostnaden med egendomsskador som den absolut största kostnadsposten. De indirekta kostnaderna, produktionsbortfallet, utgjorde knappt 10% av de totala kostnaderna.

Nationellt Centrum för lärande från Olyckor (NCO) har tidigare gjort en beräkning av samhällets totala kostnader för 2005 års bränder vilken uppgick till totalt 5,7 miljarder kronor. Kostnaden för kostnadstyperna motsvarande de som ingick i beräkningen för 2019 uppgick till cirka 6,5 miljarder kronor i 2019 års priser. Beräkningarna som gjordes 2005 skiljer sig dock till viss del vad gäller datakällor, metoder och antaganden jämfört med beräkningen för 2019 vilket leder till att det inte går att direkt dra slutsatsen att hela ökningen beror på att kostnaderna faktiskt har ökat över tid. Skillnaderna i beräkningarna beskrivs vidare i rapporten.

Faktablad MSB1730 (pdf)

Här kan du läsa mer och även ladda ner rapporten


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2021.
Publikationsnummer MSB1730 – mars 2021