Hoppa till innehåll
Publicering
/Market Access och subvention

Access to novel cancer medicines in four countries in Central and Eastern Europe in relation to clinical benefit

Hofmarcher T, Szilagyiova P, Gustafsson A, Dolezal T, Rutkowski P, Baxter C, Karamousouli E

Denna studie undersöker tillgången till nya cancerläkemedel i fyra länder i Central- och Östeuropa – Tjeckien, Ungern, Polen, Slovakien – i relation till klinisk nytta. Studien omfattar 124 indikationer av 51 cancerläkemedel med godkännande av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) mellan 2011–2020, med uppföljning av nationella subventionsbeslut fram till 2022.

Studien visar att subventionsgraden för nyare cancerläkemedel skiljer sig avsevärt mellan de fyra länderna, från 64 % i Tjeckien till 51 % i Polen, 40 % i Ungern och 19 % i Slovakien. Alla länder verkar prioritera subventionen av läkemedel med hög klinisk nytta (p-värde <0,05), definierat enligt ESMO-MCBS-poängsystemet. Medianväntetiden från EMA-godkännande till nationellt subventionsbeslut sträckte sig från 27 månader i Polen till 37 månader i Ungern. Inga signifikanta skillnader i väntetid i förhållande till klinisk nytta observerades i något land (p=0,25–0,84).

Knappa offentliga hälso- och sjukvårdsresurser i dessa länder kräver en prioritering av tillgången till effektiva cancerläkemedel. Införlivande av ESMO-MCBS i subventionsutvärderingar och -beslut skulle kunna bidra till ett bättre utnyttjande av knappa resurser och en effektivare cancervård.

Läs mer och ladda ner artikel


ESMO Open, 2023
DOI: https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2023.101593