Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Comorbidities in palmoplantar pustulosis: a Swedish population-based register study

Löfvendahl S, Norlin JM, Schmitt-Egenolf M

Pustulosis palmoplantaris (PPP) är en ovanlig kronisk hudsjukdom som ofta kommer i skov. Sjukdomen kännetecknas av sterila pustler samt rodnad och fjällning i handflator och fotsulor. Det är inte ovanligt att personer med PPP också har psoriasis vulgaris (PV). I nuläget finns lite forskning om samsjukligheter vid PPP. I den aktuella studien undersökte forskare vid IHE samsjukligheter hos personer med PPP jämfört med i) matchade kontroller från den allmänna befolkningen och ii) matchade PV-kontroller utan PPP.

Studien använde data från det svenska patientregistret och omfattade 15 564 personer med PPP, 77 371 kontroller från den allmänna befolkningen och 46 842 kontroller med PV. Relevanta sjukdomar identifierades genom litteraturstudier och förekomsten av dessa jämfördes mellan personer med PPP och kontroller med hjälp av logistik regressionsanalys.

Resultaten visade att 62% av personerna med PPP hade någon av de identifierade samsjukligheterna (35 sjukdomar analyserade), jämfört med 44% i den allmänna befolkningen och 61% bland personerna med PV. Gruppen med PPP hade exempelvis högre risk för allergisk kontaktdermatit (OR:6,25), kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL; OR:2,54) och Crohns sjukdom (OR:2,20) jämfört med den allmänna befolkningen. Jämfört med personer med PV hade personer med PPP högre risk för exempelvis apikal parodontit (OR: 1,75), allergisk kontaktdermatit (OR: 1,61), celiaki (OR: 1,55), perifer kärlsjukdom (OR: 1,50) och KOL (OR:1,48). Däremot var risken lägre för leversjukdom (OR:0,49) och psoriasisartrit (OR:0,74).

Slutsatsen av studien är att personer med PPP har en högre samsjuklighetsbörda jämfört med den allmänna befolkningen. Vidare är den samlade samsjukligheten jämförbar mellan personer med PPP och personer med PV med sammansättningen av samsjukligheter skiljer mellan grupperna.

Läs mer ch ladda ner artikeln


British Journal of Dermatology, 2023;, ljad134
DOI:10.1093/bjd/ljad134