Hoppa till innehåll
Publicering
/Ekonomisk utvärdering

Cost-Effectiveness of Canagliflozin Added to Standard of Care for Treating Diabetic Kidney Disease (DKD) in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) in England: Estimates Using the CREDEM-DKD Model

Willis M, Nilsson A, Kellerborg K, Ball, P, Roe R, Traina S, Beale R, Newell I

Efter gynnsamma resultat i CREDENCE-studien med mindre andel framskjuten njursjukdom och kardiovaskulära komplikationer fick canagliflozin 100 mg EU-godkännande för försäljning i juli 2020 för att inkluderas för behandling av personer med njursjukdom och typ 2 diabetes mellitus (T2DM).
Effektiv fördelning av begränsade vårdresurser kräver inte bara utvärdering av klinisk säkerhet och effekt utan också ekonomiska konsekvenser. Studiens syfte var att uppskatta kostnadseffektiviteten för canagliflozin som tilläggsbehandling till nuvarande omvårdnadsstandard i England.

En mikrosimuleringsmodell utvecklades med användning av individdata från CREDENCE-studien, inklusive riskekvationer för de viktigaste kliniska resultaten av dialys, hjärtsvikt, icke-dödlig hjärtinfarkt, icke-dödlig stroke och allmän dödlighet. Njurskjudomsprogression modellerades med användning av eGFR och ACR i urinen. Risken för njurtransplantation hämtades från litteraturen. Patientegenskaper och behandlingseffekter hämtades från CREDENCE-studien.

Canagliflozin var associerat med betydande vinster sett till levnadsår och kvalitetsjusterat livsår (QALY) över 10 år. Kostnadsförskjutningar i samband med minskningar av kardiovaskulära och njurkomplikationer var tillräckliga för att uppnå totala nettokostnadsbesparingar.

Modellresultat tyder på att canagliflozin 100 mg kan förbättra patientresultaten och samtidigt minska de totala nettokostnaderna i England.

Läs mer och ladda ner artikel


Diabetes Therapy 2021;12(1):313-328
DOI: 10.1007/s13300-020-00968-x