Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Disease burden and unmet need for acute allergic reactions – A patient perspective

Andersson E, Löfvendahl S, Olofsson S, Wahlberg K, Bjermer L, Tornling G, Janson C, Hjelmgren J

Akuta allergiska reaktioner inträffar vanligtvis kort efter exponering för ett allergen och svårighetsgraden kan variera stort. Systemiska kortikosteroider är en vanlig behandling för måttliga till svåra akuta allergiska reaktioner. De som löper risk att drabbas av den mest allvarliga typen av reaktion, anafylaxi, rekommenderas även förskrivning av adrenalinpenna. Hittills har forskningslitteraturen till övervägande del fokuserat på anafylaxi och personer med akuta allergiska reaktioner som inte uppfyller kriterierna för anafylaxi har varit underrepresenterade. Studien av IHE innefattade personer med erfarenhet av måttliga till svåra akuta allergiska reaktioner som rapporterade hur de själva upplevde sin sjukdomsbörda (dvs. påverkan på vardagen, ångest och problem relaterade till allergibehandlingen).

Studiedeltagare som rekryterats från en webbaserad panel eller via sociala medier ombads att fylla i ett frågeformulär med frågor relaterade till deras allergi och erfarenheter av akuta allergiska reaktioner. Resultaten analyserades för hela gruppen av deltagare men också uppdelat på personer med och utan utskrivning av adrenalinpenna. Utskrivning av adrenalinpenna användes som en proxy för att ha akuta allergiska reaktioner med hög svårighetsgrad.

Studien inkluderade 387 deltagare (80% kvinnor, medelålder 41 år), av vilka 129 (33%) någon gång hade fått adrenalinpenna utskriven. De vanligaste symtomen var yttringar på andningsorgan (80%) och hud (78%). Medelvärdet av självskattad svårighetsgrad (skala från 0 [mycket mild] till 10 [mycket svår]) av den senaste akuta reaktionen var 6,1 med en standardavvikelse på 2,0. Mer än 80% hade erfarenhet av akuta allergiska reaktioner som påverkat dagliga aktiviteter och 50 % av akuta reaktioner som begränsat arbete/studier eller deltagande i fritidsaktiviteter. De flesta av deltagarna rapporterade en viss grad av oro relaterad till de akuta reaktionerna och 43% hade fruktat för sitt liv. Dessutom hade 26% upplevt svårigheter att svälja sin allergimedicin vid en akut reaktion och 66% att inte ha läkemedlet tillgängligt vid behov. Deltagare med utskriven adrenalinpenna upplevde sina reaktioner som mer allvarliga än de utan adrenalinpenna. Dock rapporterade även de utan förskrivning av adrenalinpenna avsevärd oro och påverkan på det dagliga livet i likhet med deltagare med utskriven adrenalinpenna.

Resultaten från studien tyder på att måttliga till svåra akuta allergiska reaktioner kan bidra till en betydande sjukdomsbörda. Denna innefattade ångest och påverkan på det dagliga livet men även problem relaterade till behandlingen av de allergiska reaktionerna. Personer med utskriven adrenalinpenna upplevde akuta reaktioner med högst svårighetsgrad, men även bland de utan adrenalinpenna upplevdes sjukdomsbördan som relativt hög. Studien bidrar med ny kunskap om personer med måttliga till svåra akuta reaktioner, en patientpopulation som tidigare varit underrepresenterad i forskningslitteraturen.

Läs mer och ladda ner artikeln


World Allergy Organization Journal, 2024;17(4):1-11
DOI: https://doi.org/10.1016/j.waojou.2024.100896