Ett QALY är värt mer än två miljoner kronor

Persson U and Olofsson S


Läkartidningen 2018;115:E96F. Lakartidningen.se 2018-08-20.