Hoppa till innehåll
Publicering
/Ekonomisk utvärdering

Health Economic Analysis on a Psychosocial Intervention for Family Caregivers of Persons with Dementia

Dahlrup B, Nordell A, Steen Carlsson K and S Elmståhl S

IHEs Katarina Steen Carlsson, och medförfattare, ligger bakom en studie som utvärderar effekterna av psykosociala insatser för anhörigvårdare för demenspatienter. I studien analyseras resursanvändning och kostnader för formell vård av demenspatienter tillsammans med anhörigvårdarens hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL). Kostnaderna och kostnadseffektiviteten för psykosociala insatser analyserades med hjälp av data från en tidigare kontrollerad, longitudinell studie av psykosociala interventioner i form av fem veckovisa rådgivningssessioner följt av tre månader med samtalsgrupp. Interventionerna resulterade i en minskad börda för anhörigvårdaren, förskjutning av sjukhemsplacering av den dementa patienten samt en ökad tolkningsförmåga och symtomförståelse hos anhörigvårdaren. För kostnadseffektivitet ledde de psykosociala insatserna till en lägre kostnad för sjukhemsplacering. I subgruppen med make/maka-vårdare resulterade de psykosociala interventionerna dessutom i en lägre kostnad för hemtjänst. Resultat indikerar således att psykosociala insatser för anhörigvårdare har kostnadseffektiva effekter och positiv inverkan på anhörigvårdarens välmående.

Läs mer


Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2014; 37(3): 181-195
DOI: 10.1159/000355365