Hoppa till innehåll
Publicering
/Metod

Macrovascular Risk Equations Based on the CANVAS Program

Willis M, Asseburg C, Slee A, Nilsson A, Neslusan C

Etablerade riskekvationer för makrovaskulära komplikationer för individer med typ 2-diabetes mellitus (T2DM) har varit oförmögna att förutsäga direkt skyddande effekter som observerats i nyligen genomförda interventionsstudier för individer med T2DM och med hög risk för eller med etablerad hjärtkärlsjukdom. Vi utvecklade makrovaskulära- och dödsriskekvationer med hjälp av patientdata från CANagliflozin cardioVascular Assessment Study (CANVAS) Program för att åtgärda detta.

Data från 10,142 patienter randomiserade till canagliflozin + omvårdnadsstandard eller enbart omvårdnadsstandard som följdes under en genomsnittlig tid av 3.6 år användes för att estimera riskekvationer för hjärtinfarkt, stroke, sjukhusvistelse för hjärtsvikt, och dödsfall. Kunskap från de etablerade ekvationerna i United Kingdom Prospective Diabetes Study Outcomes Model 2 (UKPDS-OM2) utnyttjades och avvikelser var begränsade till nödvändiga för att ge adekvat träffsäkerhet. Kandidatsvariabler valdes med hjälp av placeboarmen för att minimera störande effekter. Intern validering utfördes separat med båda behandlingsarmarna.

UKPDS-OM2 förutspådde resultaten i CANVAS-Program dåligt. Kalibrering av UKPDS-OM2 intercept förbättrade resultaten i vissa fall. Justering av koefficienterna med bevarandet av UKPDS-OM2-strukturen förbättrade resultaten väsentligt, vilket var tillräckligt för ekvationerna för stroke och död. För hjärtinfarkt var det tillräckligt att göra ett nytt urval av samtliga UKPDS-OM2-kovariater och funktionell form. För hjärtsvikt krävdes urval från en bred uppsättning potentiella kovariater och inklusion av en indikator för behandling med canagliflozin.

Dessa riskekvationer adresserar några av begränsningarna för etablerade riskekvationer som UKPDS-OM2 för modellering av direkt skyddande effekter som observerats för behandlingar av individer med T2DM med hög risk för eller med etablerad hjärtkärlsjukdom. Framtida studier behövs för att undersöka extern validitet av dessa ekvationer.

Läs mer och ladda ner artikel


PharmacoEconomics 2021 Apr;39(4):447-461
DOI: https://doi.org/10.1007/s40273-021-01001-0