Hoppa till innehåll
Publicering

Objectives, actors and accountability in quasi-markets: Studies of Swedish primary care

Glenngård AH

Avhandlingen handlar om konsekvenser av införandet av vårdval i svensk primärvård för målsättningar, aktörer och ansvarsutkrävande. Bakgrunden till avhandlingen är diskussionen i svensk hälso- och sjukvård, skola och omsorg de senaste åren kring konsekvenser av införandet av New Public Management (NPM)-reformer. Sådana reformer inkluderar bland annat ökad privatisering och konkurrens bland utförare i och ökad valfrihet för medborgare. Så kallade kvasi-marknader har införts på dessa områden, där individer själva kan välja bland offentliga och privata utförare som finansieras med offentliga medel och förväntas konkurrera om elever, patienter och brukare på en reglerad marknad. Viktiga syften bakom införandet av sådana modeller för offentligt finansierade verksamheter är att uppnå en bättre lyhördhet, tillgänglighet och kvalitet gentemot individer. Vidare förväntas marknadsmekanismer leda till mer effektivt användande av de offentliga medel som finansierar verksamheterna. Dessa vinster ska dessutom ske utan negativa konsekvenser i termer av ökade ojämlikheter i befolkningen. Debatten har bland annat handlat om förutsättningar för styrning och reglering av utförare inom ramen för de nya modellerna.

Ett huvudresultat i avhandlingen är att det är viktigt för huvudmän att utkräva ansvar från vårdgivare för sådana aspekter som enskilda individer (medborgare) inte har möjlighet att beakta i sina val av vårdgivare. Denna slutsats framkommer i en teoretiskt förankrad modell och förstärks av tre publicerade studier på området inom svensk primärvård. Stora delar av det empiriska arbetet har bedrivits inom ramen för ett större forskningsprojekt (finansierat av Vinnvård) där forskare från Ekonomihögskolan samt Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet samt praktiker från Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen deltar.

Läs mer


Thesis 2013. Lund: Lund University, Department of Business Administration, Sweden