Hoppa till innehåll
Publicering
/Policy

Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet. Bilaga 2: Kostnader för nuvarande och utvidgad hälso- och sjukvård för asylsökande och papperslösa

Svensson M

IHE fick i december 2010 i uppdrag av utredningen för vård av papperslösa m.fl. att skatta kostnaden för dels nuvarande vårdkonsumtion för asylsökande och papperslösa, dels utvidgad vård för båda grupperna. Skattningarna bygger på då befintlig information och registerdata om resursförbrukning av slutenvård, öppenvård, läkemedel och tandvård för gruppen bosatta, asylsökande och papperslösa.


Stockholm: SOU 2011:48, delbetänkande