Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

People get ready! A new generation of Alzheimer’s therapies may require new ways to deliver and pay for healthcare

Wahlberg K, Winblad B, Cole A, Herring WL, Ramsberg J, Torontali I, Visser P-J, Wimo A, Wollaert L, Jönsson L

Utvecklingen av sjukdomsmodifierande behandlingar (disease modifying therapies; DMTs) för Alzheimers sjukdom har gjort stora framsteg under det senaste decenniet och de första läkemedlen någonsin med potential att bromsa sjukdomsutvecklingen är nu godkända i USA. DMTs mot Alzheimer kan förändra livet för människor med Alzheimer och deras anhöriga. De kan också minska den samhälleliga och ekonomiska bördan av demens. Dessa behandlingar medför dessvärre även en hel del utmaningar på grund av det stora medicinska behovet, den höga förekomsten av Alzheimer, nya kostnader relaterade till diagnos, behandling och övervakning, samt osäkerhet kring läkemedlens kliniska värde.

I november 2023 hölls ett seminarium på Karolinska institutet med avsikt att kritiskt utvärdera innovativa betalningsmodeller för DMTs, samt att ta fram förslag på vilka modeller som kan övervägas under olika omständigheter. På seminariet, som finansierades av Journal of Internal Medicine, fanns en rad intressenter representerade såsom industri, akademi, vårdgivare, organ för utvärdering av hälsoteknik och forskningsfinansierande organisationer.

Nyligen publicerade Journal of Internal Medicine en artikel som sammanfattar några av diskussionerna från seminariet på Karolinska institutet; den ger också ett bredare perspektiv på hur man skulle kunna förbättra samhällets beredskap för ankomsten av de nya behandlingarna mot Alzheimer. Författarna föreslår till exempel att innovativa betalningsmodeller såsom resultatbaserade betalningar, i kombination med lärande sjukvårdssystem, skulle kunna ge patienter snabbare tillgång till behandlingar, förbättra noggrannheten i utvärderingar av kostnadseffektivitet samt övervinna budgetbarriärer. Andra viktiga överväganden inkluderar behovet av att identifiera de värden som prioriteras högst av patienter, vikten av olika ekonomiska perspektiv (d.v.s. hälso- och sjukvård kontra samhälleliga) och etiska frågor om vilka kriterier som till behandling.

Läs mer och ladda ner artikel


Journal of Internal Medicine, 2023;0:1-11
DOI: 10.1111/joim.13759