Hoppa till innehåll
Publicering
/Preferenser och värdering

Swedish experience-based value sets for EQ-5D health states

Burström K, Sun S, Gerdtham U-G, Henriksson M, Johannesson M, Levin L-Å and Zethraeus N

Data från svenska folkhälsoenkäter användes för att analysera förhållandet mellan observerade TTO- (Time Trade-Off) och VAS-värden (Visuell Analog Skala) och dess motsvarande EQ-5D dimensioner och svårighetsgrader. Därtill undersöktes sambandet mellan de observerade TTO- och VAS-värden och enkätrespondenternas självskattade hälsotillstånd.

Studiens resultat visar att alla EQ-5D dimensioner, förutom huvudsaklig aktivitet, och svårighetsgrader har en lägre påverkan på TTO än vad den allmänt accepterade brittiska tariffen indikerar. En mer markant inverkan av oro/nedstämdhet på både TTO och VAS-skalan visas i det svenska datamaterialet än vad den brittiska tariffen indikerar. Såväl TTO som VAS-värdena var konsistent relaterade till självskattad hälsotillstånd.

De brittiska TTO-vikterna, baserade på hypotetiska värden, är för närvarande den vanligast förekommande tariffen i ekonomiska utvärderingar i Sverige. Artikelförfattarna betonar dock, i samförstånd med andra aktuella publikationer, fördelarna med erfarenhetsbaserade värden som grund för QALY-beräkningar. Författarna framhåller vikten av mental hälsa för en individs övergripande hälsorelaterade livskvalitet och poängterar att användandet av befolkningsenkäter överensstämmer med nytänkandet kring hur hälsostatus bör värderas. Befolkningsenkäter har en fördel genom att de förväntas minska fokusproblemen som uppstår i hypotetiska värderingsstudier.

Läs mer


Quality of Life Research, 2014; 23: 431-442
DOI: 10.1007/s11136-013-0496-4