Hoppa till innehåll
Publicering
/RWE och register

Days absent from work due to complications associated with type 2 diabetes: Evidence from 20 years of linked national registry data in Sweden

Persson S, Johansen P, Andersson E, Lindgren P, Thielke D, Larsen Thorsted B, Jendle J & Steen Carlsson K

Diabeteskomplikationer kopplas till betydande minskningar i arbetsförmåga

Det är de långvariga effekterna av diabeteskomplikationer som har störst betydelse visar en studie från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund och Örebro universitet publicerad i den vetenskapliga tidskriften Diabetes, Obesity and Metabolism. Resultaten visar svart på vitt hur värdefullt det är för individ och samhälle att minska och fördröja komplikationer som exempelvis stroke, njursvikt, kärlkramp och hjärtsvikt. Studien visar på vikten av fortsatta satsningar på förebyggande insatser vid typ 2-diabetes, enligt författarna.

Typ 2-diabetes ökar risken för komplikationer i hjärta-kärl, njurar, ögon och nerver. Komplikationernas medicinska konsekvenser och hur dessa kan förebyggas är välkänt. Samtidigt framstår typ 2-diabetes som en alltmer komplex sjukdom med viktiga skillnader mellan individer och möjliga behandlingseffekter. Det ställer krav på en bred förståelse av konsekvenser av enskilda komplikationer.

En ny studie utifrån svenska nationella data har undersökt hur olika komplikationer kan kopplas till påverkan på arbetsförmåga på kort och lång sikt. Studien analyserade uppgifter för 413 000 personer med typ 2-diabetes under åren 1997–2016. Syftet var att beräkna hur stor del av minskat förvärvsarbete som kunde knytas till någon av 21 olika komplikationer. Flera av dessa komplikationer förekommer också hos personer som inte har diabetes. Studien undersökte därför även om sjukfrånvaron på grund av komplikationer var annorlunda för personer med typ 2-diabetes än i en kontrollgrupp som Statistiska centralbyrån tagit fram från befolkningsregistren.

Komplikationer vanligare vid typ 2-diabetes men ger inte längre frånvaro
– I likhet med tidigare studier fann vi att personer med typ 2-diabetes drabbas oftare av komplikationer i hjärta-kärl, njurar, ögon och nerver. Det är därför extra viktigt med förebyggande insatser till just personer med typ 2-diabetes. Ett annat viktigt resultat är att vi inte finner stöd för att komplikationer medför längre sjukfrånvaro hos personer med typ 2-diabetes än hos andra, säger författarna Sofie Persson och Pierre Johansen. Stroke, kärlkramp och de andra komplikationerna drabbar individen hårt oavsett om man har typ 2-diabetes eller inte om vi ser till påverkan på arbetsförmåga.

Stor betydelse av långvariga effekter av diabeteskomplikationer
Merparten av frånvarodagarna (76%) kom från sjuk- och aktivitetsersättning, den ersättning som Försäkringskassan kan bevilja vid sjukdom som varar längre än 1 år. – Det visar på värdet av att undvika eller i alla fall skjuta upp diabeteskomplikationer både för individen och sjukvården. Till exempel innebär en hjärtinfarkt hos en 50-åring i genomsnitt 4 veckors sjukfrånvaro under första året. Samtidigt pekar våra data på fortsatt ökad årlig sjukfrånvaro efter hjärtinfarkten med totalt sett mer än ett år fram till pensioneringen, säger Sofie Persson och Pierre Johansen. – Varje år som hjärtinfarkten kan skjutas på framtiden är viktigt. Diabetesvården har fått fler verktyg att arbeta med. Kunskapen växer också kring hur nyare hjälpmedel och läkemedel bäst sätts in för att minska konsekvenserna av den komplexa sjukdomen typ 2-diabetes.

Studien har genomförts vid IHE, i Lund. Medverkande författare tillhör förutom IHE även Lunds universitet, Örebro universitet, Karolinska Institutet och Novo Nordisk A/S, Søborg, Danmark. Studie finansierades av Novo Nordisk A/S, Søborg, Danmark.

Läs mer och hämta artikeln här

Kontakt: Forskningsledare Sofie Persson


Diabetes, Obesity and Metabolism (DOM), 2020;22(9):1586-1597
First published: 24 April 2020
DOI: https://doi.org/10.1111/dom.14070