Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2022:12
Nilsson K, Fridhammar A, Wahlberg K, Steen Carlsson K

The economic burden of overweight and obesity in Swedish children – A lifetime perspective

Institutet för sjukvårds- och hälsoekonomi har uppskattat livstidskostnaden av fetma och övervikt bland barn och ungdomar i Sverige från ett samhällsperspektiv. Kostnaderna, som inkluderar både kostnader för den offentliga sektorn och produktionsförluster, presenteras som merkostnader jämfört med barn/ungdomar med normalvikt. Kostnader för den offentliga sektorn inkluderar kostnader för sjukvård och socialtjänst. Beräkningarna tog hänsyn till att man kan växla mellan olika vikstatus genom livet, dvs en viss andel barn/ungdomar med fetma kan bli normalviktiga i vuxen ålder och vice versa.

Merkostnader för samhället för en 6-åring med fetma jämfört med en 6-åring med normalvikt beräknades till 430 000 kronor för flickor och 260 000 kronor för pojkar. Motsvarande siffror för övervikt var ca 150 000 kronor för flickor och pojkar. I samtliga fall utgjordes den största delen (>75%) av kostnaderna av produktionsförluster i vuxenlivet som ett resultat av ökad sjukfrånvaro. Om även sämre möjligheter i arbetslivet för personer med övervikt och fetma togs med i beräkningarna ökade kostnaderna för produktionsförlust med ungefär det dubbla.

För en årskohort av 6-åringar i Sverige uppskattades merkostnaderna för samhället till 1,8 miljarder för fetma och 2,1 miljarder för övervikt över kohortens livstid. Motsvarade siffor för en årskohort av 15-åringar var 3,0 miljarder för fetma och 4,2 miljarder för övervikt över kohortens livstid.

Att kostnaderna av fetma och övervikt på nationell nivå var högre för 15-åringarna än 6-åringarna beror på en högre risk att bibehålla fetma eller övervikt in i vuxenlivet från ungdomsåren jämfört med från tidigare barndom. Den högre kostnaden för övervikt jämfört med fetma på nationell nivå beror på att prevalensen är högre för övervikt än för fetma bland svenska barn och ungdomar.

Resultaten från studien tyder på att tidig prevention av fetma och övervikt är viktigt för att förhindra livslånga konsekvenser på hälsa, arbetliv och samhällskostnader.


I media
Övervikt hos barn ger stora kostnader senare i livet   Sveriges Radio (2023-01-24)


IHE Report 2022:12, IHE: Lund, Sweden