Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Ekonomisk utvärdering
/2022:11
Fridhammar A, Andersson E, Steen Carlsson K

Hälsoekonomisk analys av höjd åldersgräns från 74 till 79 år vid mammografiscreening i Region Stockholm

I Region Stockholm erbjuds kostnadsfri mammografiscreening för kvinnor i åldrarna 40 till 74 år enligt Socialstyrelsens riktlinjer från 2014. Syftet med denna studie är att analysera kostnadseffektivitet för höjd åldersgräns från 74 till 79 år vid mammografiscreening i Region Stockholm.

Resultaten från två svenska befolkningsstudier pekar på att dödligheten i bröstcancer minskar med 34 procent vid deltagande i mammografiscreening för kvinnor i åldrarna 40 till 69 år och med 27 procent i åldersgruppen 70 till 74 år. Det saknas studier som specifikt undersökt effekten av fortsatt mammografiscreening bland kvinnor 75 år och äldre. Det innebär stor osäkerhet kring vilken effekt en höjd åldersgräns skulle få på dödligheten i bröstcancer i Sverige.

Nyttan av screeningen i form av minskad dödlighet måste vägas mot risker för överdiagnostik och onödig behandling. Det senare leder inte bara till ökade sjukvårdskostnader utan också till ett lidande hos de behandlade kvinnorna.

Den årliga kostnaden vid utökad mammografiscreening för kvinnor i åldersgruppen 75–79 år i Region Stockholm beräknades till cirka 11,3 miljoner kronor. Därtill uppskattades kostnaderna för kurativt syftande behandling öka med 4,7 miljoner kronor då fler diagnosticeras med bröstcancer. På sikt förväntas kostnader för behandling av spridd cancer minska, men med hur mycket beror på den bröstcancerspecifika dödlighetsminskningen i åldersgruppen.

Analysen pekar på att den utökade screeningen skulle leda till en hög kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår vid en minskning av den bröstcancerspecifika dödligheten under 20 procent. För att uppnå motsvarande kostnadseffektivitet som för kvinnor i åldersgruppen 40–49 år skulle det behövas en minskning i dödlighet på 33 procent.

Rapportens slutsats är att det är svårt att påvisa några tydliga hälsoekonomiska vinster till följd av en höjd åldersgräns från 74 till 79 år vid mammografiscreening då det saknas studier av effekten på dödlighet i denna åldersgrupp.


IHE Rapport 2022:11, IHE, Lund, Sverige