Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Metod
/2022:8
Persson U, Olofsson S

ISPOR:s ”Värdeblomma” för in ny kunskap om individers preferenser för hälso- och sjukvård – En litteraturgenomgång av skattningar av potentiellt nya värdeattribut

Det är sedan länge känt att det konventionella sättet att kartlägga värdet av medicinska teknologier, det vill säga via kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) och eventuell resursbesparing, inte fullt ut fångar värdet ur ett ekonomiskt perspektiv. Hitintills har modellen ansetts fungera någorlunda väl, men har kommit att ifråga-sättas alltmer i takt med att värden som inte fångas med konventionell metodik ökat i betydelse för nya typer av medicinska teknologier.

2018 lanserades ”ISPOR Value Flower” som presenterar totalt 12 värdeattribut av relevans för ekonomiska utvärderingar av åtgärder inom hälso- och sjukvård, varav 8 är potentiellt nya värden som inte ingår i den konventionella modellen. Både före och efter lanseringen av ”värdeblomman” har det publicerats studier som försökt skatta dessa potentiellt nya värdeattribut. Syftet med denna rapport är att gå igenom denna litteratur för att undersöka hur värdeattributen kan kartläggas, hur stora värdeattributen är samt hur de hänger samman.

Som utgångspunkt för genomgången klassificerade vi attributen i värdeblomman. Fyra kategorier av värdeattribut skapades: (1) standard, (2) ”influerare” (följsamhet, närståendebörda – kan skattas med standardmetodik), (3) ”utanför standard – osäkerhet” (försäkringsvärde, värdet av hopp, värdet av att veta, realt optionsvärde”) samt (4) ”utanför standard – ej osäkerhet (svårighetsgrad, likvärdighet och processrelaterad nytta). Fokus för genomgången i denna rapport är de värdeattribut som är utanför standard, det vill säga kategori 3 och 4.

Sammanfattningsvis visar denna rapport att det finns förhållandevis väl utvecklade metoder för att kartlägga värdeattribut utanför den konventionella modellen. Genomgången visar också att värden kopplade till preferenser för risk (försäkringsvärde och värdet av hopp), som helt exkluderas i standardmodellen, kan vara betydande. Försäkringsvärdet framstår som det helt klart dominerande värdeattributet. Nuvarande praxis hos beslutsfattare i att vikta betalningsviljan för att ta hänsyn till bland annat svårighetsgrad, sällsynthet och effektstorlek får visst stöd av genomgången av individers preferenser i denna rapport. En kartläggning av dessa och andra värden baserade på individers preferenser kan dock bidra till att öka transparensen, vara mer förankrad i ekonomisk teori och minska risken för att beslut tas utan beaktande av potentiellt stora värden för samhället och/eller ur ett patientperspektiv.

För frågor om rapporten kontakta Sara Olofsson eller Ulf Persson


In English
An English summary can be found in the report

It has long been recognized that the conventional way of mapping the value of medical technologies, i.e., via quality-adjusted life years (QALYs) and resource savings, does not fully capture the value from an economic perspective. So far, the model has been considered to work reasonably well anyway but recently a debate has started as values that are not captured by conventional methodology have gained importance for new types of medical technologies.

In 2018, the ”ISPOR Value Flower” was launched, which presents a total of 12 value attributes of relevance for economic evaluations of measures in healthcare, of which 8 are potentially new values not included in the conventional model. Both before and after the launch of the ”value flower”, studies have been published that have attempted to estimate these potentially new value attributes. The purpose of this report is to go through this literature to investigate how the value attributes can be estimated, how large the value attributes are and how they overlap.

As a starting point for the review, we classified the attributes in the value flower. Four categories of value attributes were created: (1) standard, (2) “influencer” (compliance, caregiver burden – can be estimated using standard methodology), (3) “outside standard – uncertainty” (insurance value, value of hope, value of knowing, real option value”) and (4) “outside of standard – not uncertainty (severity degree, equity and process-related utility). The focus of the review in this report is the non-standard value attributes, i.e., categories 3 and 4.

In summary, this report shows that there are relatively well-developed methods for mapping value attributes outside the conventional model. The review also shows that values linked to preferences for risk (insurance value and the value of hope), which are completely excluded in the standard model, can be of significant size. The insurance value appears as the clearly dominant value attribute.

The current practice of decision makers in weighting willingness to pay to take into account severity, rarity, and effect size, among other factors, is somewhat supported by the review of individuals’ preferences in this report. A mapping of these and other values based on individuals’ preferences can, however, help to increase transparency, be more anchored in economic theory and reduce the risk of decisions being made without consideration of potentially large values for society and/or from a patient perspective.

For more information, please contact Olofsson Sara  or Ulf Persson


IHE Rapport 2022:8, IHE, Lund, Sverige