Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Market Access och subvention
/2018:1
Persson U & Hjalte F

Ett nytt subventionssystem för innovativa läkemedel som kombinerar värdebaserad- och fri marknadsprissättning

IHE medarbetare har utarbetat ett förslag till hur staten och landstingen/regionerna kan dela på finansieringen av läkemedel så att det stimulerar ett snabbare upptag av innovativa läkemedel.

Sverige har sedan 2002 tillämpat ett värdebaserat pris- och subventionssystem med samhälls-ekonomiskt perspektiv för innovativa läkemedel. Det svenska pris- och subventionssystemet tillämpat av den statliga myndigheten Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) verkar dock utan att TLV har direkt ansvar för läkemedelsbudgeten. Budgetansvaret ligger hos landstingen/regionerna som inte primärt har ett samhällsekonomiskt ansvar och inte heller ansvar för den värdebaserade prissättningen (value based pricing,VBP).

Syftet med denna rapport är att presentera ett förslag till modifiering av det svenska pris- och subventionssystemet som minskar den inneboende konflikten mellan statens värdebaserade prissättning och landstingens/regionernas budgetansvar.

I rapporten sammanfattas först några av de förändringar som skett på läkemedelsmarknaden de senaste åren för att sen beskriva och exemplifiera de nackdelar och utmaningar som finns med det nuvarande svenska pris- och subventionssystemet. Därefter illustreras det nya förslaget tillsammans med en beskrivning av de förutsättningar som är nödvändiga för att förslaget ska kunna fungera.

Det nya förslaget består i ett system som kombinerar nationell VBP med ett regionalt cost-plus system för innovativa läkemedel. I ett sådant system delas läkemedelskostnaden mellan två betalare; regionerna/landstingen och staten. Staten står för den fasta utvecklingskostnaden för innovationen och tar därmed budgetansvar för värdet av nya innovativa läkemedel genom VBP. Regionerna har fortsatt budgetansvar men endast för kostnaderna enligt cost-plus prissättning.

Vid eventuella frågor om studien, vänligen kontakta Ulf Persson.


IHE Rapport 2018:1, IHE: Lund, Sverige.