Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Ekonomisk utvärdering
/2011:2
Jarl J & Gerdtham Ulf-G

Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer – en systematisk litteraturöversikt

Organtransplantation har under de senaste decennierna utvecklats från att vara en experimentell behandling till att bli huvudbehandling för en rad sjukdomar. Förbättringar i immundämpande behandlingar anses generellt vara en av huvudorsakerna till denna utveckling, som också har medfört bättre utfall i form av överlevnad och livskvalitet. Under samma tidsperiod har kostnaden per transplantation minskat, vilket också pekar på en förbättrad kostnadseffektivitet. Det är därför angeläget att analysera kostnadseffektiviteten så att samhällets begränsade resurser kan användas effektivt och därigenom maximera utfallen i förhållande till utnyttjade resurser.

Syftet med denna studie är tredelat: att sammanställa kunskapsläget om organtransplantationers kostnadseffektivitet, identifiera viktiga kunskapsluckor och föreslå en plan för framtida forskning.

Denna rapport har initierats och finansierats av Södra Regionvårdsnämndens (SRVN) kansli.


Lund: IHE Rapport 2011:2