Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2018:4
Hjalte F, Olofsson S & Persson U

Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet

Migrän är en funktionsnedsättande, kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar omkring 13 procent av den svenska befolkningen. Sjukdomen leder till en omfattande samhällsekonomisk börda i form av hälso- och sjukvårds-kostnader reducerad arbetsförmåga och livskvalitetsförlust. Fram till nu har det dock saknats studier av de hälsoekonomiska konsekvenserna för en svensk kontext. Syftet med denna studie var att kartlägga de hälsoekonomiska konsekvenserna av migrän i form av hälso- och sjukvårdskonsumtion, produktionsbortfall och livskvalitetsförlust i Sverige.

Kostnaderna som beräknas är de resurser som krävs för behandling och vård till följd av migrän, den produktion som uteblir till följd av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom samt den livs-kvalitetsförlust som uppstår både på grund av att man lever med migrän och på grund av att man får anfall av migrän. Livskvalitet mäts här med ett generiskt instrument, EQ-5D (Euro-Qol 5 dimensions), och ett sjukdomsspecifikt, HIT-6 (Headache Impact Test).

Resultaten baseras på 630 svar från medlemmar i Huvudvärksförbundet som besvarade en webbenkät konstruerad av IHE i samarbete med klinisk expertis, representanter för patientföreningen Huvudvärksförbundet samt läkemedelsbolaget Teva. Enkäten innehöll frågor om bland annat ålder, kön, tid med migrän, diagnos, antal läkarbesök och besök hos andra vårdgivare till följd av migrän, anfallsavbrytande och förebyggande läkemedelsbehandling, sjukfrånvaro, sjuknärvaro samt livskvalitet.

Den totala kostnaden per patient och år ökade med antalet migrändagar per månad och varierade mellan cirka 55 000 kronor och 275 000 kronor per år. Den genomsnittliga totalkostnaden per patient och år för samtliga respondenter uppgick till drygt 120 000 kronor. Produktionsbortfall utgjorde den dominerande delen av kostnaderna, cirka 80 procent.

Den genomsnittliga QALY (Quality Adjusted Life Years)-förlusten per år, beräknad genom att väga samman livskvalitetsförlusten och tiden med migrän, ökade också med antalet migrändagar.

Denna studie har visat att migrän ger upphov till betydande kostnader och livskvalitetsförluster i Sverige. Det tycks finnas ett behov av nya och bättre behandlingar och det finns en potential till både kostnadsbesparingar och livskvalitetsvinster i samband med en minskning av antalet huvudvärks-dagar och migrändagar. Denna potential finns för både dem med kronisk migrän och för dem med episodisk migrän.


IHE Rapport 2018:4, IHE: Lund, Sverige