Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Policy
/2024:1
IHE resurs
Pousette A, Hofmarcher T

Tackling inequalities in cancer care in the European Union

English

Denna rapport belyser ojämlikheter i cancervården inom EU och ger rekommendationer för förbättringar. Rapporten belyser ojämlikheter mellan och inom länder. Fem fallstudier analyseras som rör HPV vaccination, screening för tjocktarmscancer, biomarkörtestning, cancerläkemedel och evidensbaserad vård, tillgång till finansiella produkter för canceröverlevare (”the right to be forgotten”).

I hela EU beror patienternas chanser att överleva cancer i hög grad på var man är bosatt. Till exempel varierar femårsöverlevnaden för tjocktarmscancer från 50 % i det sämst presterande landet till nästan 70 % i det bäst presterande landet. För bröstcancer varierar överlevnadsgraden från strax över 70 % till omkring 90 %. En underliggande faktor som bidrar till ojämlikheterna i patientresultat mellan länderna kan vara nivån på utgifterna per capita för cancervård. Utgifterna varierar från 50-100 euro per capita i Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Polen och Rumänien till 250-300 euro i Österrike, Beneluxländerna, Frankrike och Tyskland (justerat för köpkraftspariteter). Utgifterna för cancervård verkar dock bara delvis förklara ojämlikheterna mellan länderna.

I rapporten betonas betydelsen av hur finansiella medel används för att tillhandahålla högkvalitativ vård för att komma till rätta med ojämlikheter i patientresultat. För varje fallstudie studeras ojämlikheter över sex dimensioner (länder, kön, ålder, utbildningsnivå, socioekonomisk status, urbaniseringsnivå). Resultaten visar på stora ojämlikheter mellan länderna i EU längs hela vårdkedjan, t.ex. HPV vaccinationsgraden av flickor som varierar mellan 10 % i Bulgarien och över 90 % i Portugal eller screening för tjocktarmscancer som varierar mellan runt 5 % i Bulgarien, Cypern och Rumänien och 76 % i Danmark. Det finns också betydande ojämlikheter inom länderna. Faktorer som ålder, socioekonomisk status och bostadsort på landsbygden eller i tätort uppvisar höga grader av ojämlikhet. Individuella aspekter som hälsokunskap (”health literacy”) påverkar också tillgången till cancervård.

Vanliga orsaker till de observerade skillnaderna mellan länderna är den politiska prioriteringen av cancervård, hälsoutgifter för cancervård (finansiering), tillgång till stödjande infrastruktur, tillgång till sjukvårdspersonal och uppdaterade kliniska riktlinjer. Orsaker till ojämlikheter inom länder inkluderar nivån av hälsokunskap och det geografiska avståndet till universitetssjukhus och comprehensive cancer centers.

De viktigaste rekommendationerna till nationella/regionala beslutsfattare för att förbättra och säkerställa en mer jämlik tillgång till cancervård för alla invånare är följande:
– Förbättra den personliga och organisatoriska hälsokunskapen hos cancerpatienter och invånare
– Säkerställ utbildning och fortbildning av medicinsk personal
– Införliva innovationer inom tidig upptäckt, diagnos och behandling av cancer
– Anta ett samhällsperspektiv i planeringen av en nationell cancerstrategi
– Samla in relevanta data och kontinuerligt utvärdera kvaliteten på cancervården

English

Intervju med Thomas Hofmarcher i Euractiv 2024-02-20


För mer information kontakta Thomas Hofmarcher


IHE REPORT 2024:1 IHE: Lund, Sweden