Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Event

Jubileumsforum 2019

2019 fyllde IHE 40 år, vilket firades med ett jubileumsforum på temat hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik. Omkring 140 deltagare från bland annat sjukvårdsregioner, myndigheter, läkemedelsindustri, akademi och patientrepresentanter lyssnade och debatterade under två dagar olika aspekter på temat. Det handlade om allt från hur vi kan värdera och betala för innovativa läkemedel, hur sjukvården kan organiseras och styras för att främja innovation, hur våra sjukvårdskostnader och svensk sjukvårdsekonomi utvecklats över tid till utmaningarna för framtidens sjukvård och hur vi kan möta dem.

Det pågår en snabb utveckling av nya innovativa läkemedel, exempelvis finns i nuläget cirka 270 företag som utvecklar CAR-T. Framtiden innebär fler läkemedel med utmaningar vilka bland annat handlar om osäkerhet kring långtidseffekter och det framhölls att det är viktigt vilka signaler kring värdering och finansiering vi skickar ut till tillverkarna av ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) om vi vill att forskning och utvecklingen ska fortsätta. Vidare nämndes möjligheten för underskott i regionernas budget som då kan åberopa synnerliga skäl och kringgå balanskravet. Kortsiktig ekonomistyrning är självpåtaget och inget krav i Kommunallagen. En önskan om ett regeringsuppdrag för att komma vidare i frågan kring finansieringsutmaningarna för att Sverige ska kunna låta nya behandlingar komma patienter till nytta lyftes också.

Debatt kring utmaningarna i framtidens sjukvård

Debatt kring utmaningarna i framtidens sjukvård. Fr v moderator Lisa Kirsebom, Anders Olauson, Anna Nilsson Vindefjärd, Elham Pourazar och Peter Lindgren. Foto: IHE

Vad gäller sjukvårdens organisation och styrning för att främja innovationer framhölls behovet av ett styrsystem som i första hand inte hindrar nya innovationer, utan istället motiverar upptag av nya innovationer. Empiriska studier har visat att det måste finnas större frihet att kunna välja själva för att kunna introducera nya innovativa arbetssätt i sjukvården. Vikten av att hitta ledare som ser möjligheterna och har modet att genomdriva förändringar poängterades också. ”Det borde vara förbjudet att bara ha lyckosamma projekt – då har man haft för få projekt!”. Ett mer omfattande samarbete mellan professionerna efterfrågades också, där Nederländerna lyftes som ett bra exempel.

Slutdebatt kring framtidens hälsoekonomi.

Slutdebatt kring framtidens hälsoekonomi. Fr v Niklas Hedberg, Tomas Salmonsson, Olivia Wigzell och Adrian Towse. Foto: IHE

Från flera håll kom uppmaningar att nu måste något hända! Man kan inte längre kan stå och diskutera samma saker år efter år och hela tiden säga att det saknas resurser i vårdbudgeten. Det krävs mod att testa nytt. Västerbottens läns landsting presenterade sig som ett landsting som är villigt att prova nytt, driva frågan framåt men sa också att de inte kan göra allt. I diskussionerna kring framtidens sjukvård lyftes att digitalisering kommer att vara en viktig del. I de avslutande reflektionerna kring vad framtidens hälsoekonomi ska innehålla framhölls vikten av att driva metodologiska frågor om hur man kan värdera läkemedel, fokusera på att ta fram underlag och att hälsoekonomin ska hålla sig utanför beslutsfattande.

Stort tack till samtliga deltagare för två intressanta och lärorika dagar!