Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Policy

Ny studie om sambandet mellan cancer, levnadsvanor och socioekonomi

IHE har i samarbete med Cancerfonden tagit fram en rapport om kopplingen mellan cancer, levnadsvanor och socioekonomi. I studien ingår 11 påverkbara riskfaktorer för cancer, i enlighet med den europeiska kodexen mot cancer. Bland levnadsvanorna är rökning den största riskfaktorn för cancer och står för totalt 6,3 procent av alla cancerfall, följt av solvanor som står för 5,8 procent av alla cancerfall.

Nytt i denna rapport är att socioekonomiska faktorer har vägts in för att kunna beräkna hur cancerrisken är fördelad i samhället. Rökning och solvanor står för de tydligaste skillnaderna; fler cancerfall kan kopplas till rökning bland de med kort utbildning jämfört med de med lång utbildning. För solvanor är sambandet det omvända. För övriga levnadsvanor syns inga, eller mycket små, skillnader beroende på socioekonomisk status.

Läs mer eller ladda ner rapporten från Cancerfondens hemsida:
16 000 cancerfall årligen kan kopplas till våra levnadsvanor – Cancerfonden