Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Event

Patienten i fokus på IHE Forum – Jean-Luc af Geijerstam om personcentrerad vård

Jean-Luc af Geijerstam, GD på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, svarar här på två frågor inom analysområdet personcentrerad vård och omsorg.

På vilket sätt kan patienters delaktighet bidra till utvecklingen av vården?
Patienters delaktighet i sin egen hälsa och vård är en resurs som ofta förbises. Deras medskapande borde i större utsträckning tas tillvara och stödjas, inte minst med tanke på de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför.

Patienters och deras närståendes behov och preferenser är en nödvändig utgångspunkt i utformningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Hur kan vården utformas för att ta tillvara patienters erfarenheter och resurser?
Det behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet, allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner.

Man behöver utgå från individens behov, preferenser och resurser i alla delar av vårdprocessen – innan, under, mellan och efter ett vårdmöte eller kontakt. Fokus behöver ligga på att arbeta tillsammans med patienten för att nå patientens mål.

IHE Forum 2023 – Läs mer