Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Policy
/2023:1
Andersson E, Hofmarcher T

Värdet av tidig behandling av cancer med immunterapi i Sverige – En genomgång av litteraturen

Cancer är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och antalet cancerfall per år ökar. Samtidigt har nya behandlingsmetoder spelat en viktig roll för att förlänga överlevnaden.

Immunterapi som cancerbehandling introducerades i Europa 2011 och har i kliniska prövningar visat minskad risk för sjukdomsprogression och ökad överlevnad jämfört med standardbehandling. Användningsområdet har dock varit begränsat till behandling av lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom (palliativ behandling). Sedan 2018 pågår ett paradigmskifte av immunterapi som inneburit att behandlingen flyttats fram till tidigare stadier och börjat användas i kurativt syfte för flera cancerformer.

Syftet med den här rapporten var att genomföra en litteraturgenomgång för att undersöka det samhälleliga:
– värdet av att behandla cancer i tidiga sjukdomsstadier
– mervärdet av neoadjuvant/adjuvant behandling med immunterapi i tidiga sjukdomsstadier jämfört med dagens standardbehandling

Analysen utgick från ett svenskt samhällsekonomiskt perspektiv och byggde på evidens från Sverige eller från länder vars resultat kan anses vara relevanta och överförbara till svenska förhållanden. Studiepopulationen inkluderade personer diagnostiserade med trippelnegativ bröstcancer (TNBC), icke-småcellig lungcancer (NSCLC), melanom eller njurcancer (RCC).

I rapportens resultat ingick dels en genomgång av relevanta kliniska studier inom immunterapi och en sammanställning av inkluderade kliniska mått, dels en genomgång av olika hälso- och kostnadsmått utifrån publicerade studier. Patientutfall fångades av studier som mätt överlevnad eller livskvalitet. Utfallsmått kopplade till kostnader inkluderade hälso- och sjukvårdkostnader, såsom kostnader för primärvård, specialiserad öppenvård, slutenvård och läkemedelskostnader, samt indirekta kostnader till följd av produktionsbortfall och kostnader för informell vård.

Denna litteraturgenomgång pekar på stora skillnader mellan cancer i metastaserad stadie IV och tidigare stadier när det gäller överlevnad, livskvalitet och kostnader. Resultat från kliniska studier visar att behandling med immunterapi i tidiga stadier av TNBC, NSCLC, melanom och RCC ger statistiskt signifikant högre sjukdomsfri (EFS/DFS) och återfallsfri (RFS) överlevnad jämfört med standardbehandling. Därför förväntas behandling med immunterapi i tidiga stadier på sikt leda till en viss minskning av antalet patienter som utvecklar metastaserad cancer, då risken för sjukdomsprogression minskar. Även om det initialt kan innebära en utmaning för regionerna i form av ökade kostnader och nya rutiner i vården av att behandla med immunterapi tidigare i sjukdomsförloppet, skulle det på sikt kunna innebära minskade samhällskostnader och högre överlevnad.


IHE Rapport 2023:1, Lund, Sverige