Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Preferenser och värdering
/2022:3
Olofsson S, Althin R, Lindgren P

Metod för hälsoekonomisk utvärdering av kognitiva hjälpmedel – En kartläggning av relevanta och accepterade värdeattribut och metoder

Hälsoekonomisk utvärdering efterfrågas traditionellt för läkemedel men i växande takt även för medicintekniska produkter. Kognitiva hjälpmedel är medicintekniska produkter som bland annat ska hjälpa personer med kognitiva funktionsnedsättningar med tidshantering, organisation och planering samt uppmärksamhet.

Traditionella hälsoekonomiska utvärderingar av läkemedel beaktar konsekvenser som eventuella besparingar inom hälso- och sjukvården och omsorgen samt hälsorelaterad livskvalitet och överlevnad. För kognitiva hjälpmedel kan det handla om delvis andra konsekvenser och syftet med rapporten var att kartlägga vilka värdeattribut som är relevanta och accepterade inom området för kognitiva hjälpmedel för ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar.

Baserat på rundabordssamtal med representanter för relevanta organisationer med kunskap inom området identifierades tre viktiga områden för att få med samtliga relevanta värdeattribut. Det första handlade om ett brett samhällsekonomiskt perspektiv som inkluderar konsekvenser för bland annat närstående och skola. Det andra handlar om ett långsiktigt perspektiv som inkludera preventiva effekter i form av mindre produktionsbortfall och sociala insatser till följd av bättre skolresultat. Det tredje handlar om livskvalitetsaspekter utanför hälsorelaterad livskvalitet, såsom självständighet, delaktighet och självkänsla.

Rapportens slutsats är att kognitiva hjälpmedel för ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar är ett belysande fall för en diskussion om vad som ska ingå i ett samhällsekonomiskt perspektiv då det både är en medicinteknisk produkt och en social investering.

Resultatet visar att det finns en diskrepans i förhållningssätt mellan myndigheter och ett eventuellt behov för mer samordning. Resultatet visar också på stora behov av forskning kring de hälsoekonomiska effekterna av kognitiva hjälpmedel.


IHE Rapport 2022:3, IHE, Lund, Sverige