Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Ekonomisk utvärdering
/2020:5
Fridhammar A, Steen Carlsson K

Hälsoekonomisk analys av riktad screening för lungcancer av rökande och före detta rökande kvinnor i Region Stockholm

Region Stockholm planerar en pilotimplementering av ett program för riktad screening för lungcancer. Programmets första målgrupp är kvinnor som röker eller är före detta rökare och som deltar i screening för bröstcancer.

I Sverige finns det idag screeningprogram för bröstcancer, livmoderhalscancer samt tjock- och ändtarmscancer, men ännu inget screeningprogram för lungcancer. Samtidigt har nyligen publicerade studier visat att riktad screening för lungcancer kan minska dödligheten i lungcancer.

Vår rapport visar att riktad screening för lungcancer av rökande och före detta rökande kvinnor i åldersgruppen mellan 55 år och 74 år är kostnadseffektivt jämfört med nuvarande situation utan screening.

Den riktade screeningen förväntas förhindra mer än 30 dödsfall bland kvinnorna som ingår i programmet.

Den totala årliga kostnaden för Region Stockholm beräknas till cirka 27 miljoner kronor. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är omkring 125 000 kronor. Detta ligger strax över gränsen mellan en låg och en måttlig kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår enligt den klassificering som Socialstyrelsen använder vid sina rekommendationer.

När åldersintervallet för riktad screening för lungcancer utvidgas till yngre åldersgrupper så ökar kostnaderna förhållandevis mycket jämfört med ökningen i hälsovinster. Detta beror framförallt på att dödlighet i lungcancer är förhållandevis låg i dessa åldersgrupper.

En begränsning är att analysen enbart avser kvinnor medan vetenskapliga studier också omfattat män som röker eller är före detta rökare. Den aktuella analysen kan användas som utgångspunkt för att diskutera strategier för ett möjligt utvidgat program som omfattar även män. Om rekrytering kan göras till liknande kostnader som för kvinnor som genomgår mammografi regelbundet bedöms resultaten överförbara.


IHE Rapport 2020:5, IHE Lund, Sverige