Stipendium

Årets studentuppsats i hälsoekonomi

Thea Enhörning Admarker Foto: IHE

Mottagare av årets stipendium är Thea Enhörning Admarker för hennes masteruppsats “Does the Swedish specialized health care respond to competition inducing reforms? – Effects of the Freedom of Choice Act on quality, volume, efficiency and upcoding for elective patients.” framlagd vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet läsåret 2018-2019.

Läs mer


 

Nomineringstiden för stipendiet gick ut den 14 juni 2019

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 25 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2018/2019.

Hälso- och sjukvården står idag inför en rad utmaningar både i Sverige och internationellt. Vi står inför demografiska förändringar med en åldrande befolkning kombinerat med medborgare som kontinuerligt ställer högre krav på vad som förväntas av sjukvårdens aktörer. Samtidigt som detta sker finns problem med kompetensförsörjning och finansiering. Nya innovationer inom både traditionell medicin och nya digitala lösningar utmanar de traditionella systemet samtidigt som här skapas potential för nödvändiga effektiviseringar.

Hälsoekonomin ger oss verktyg för att bättre förstå den problembild vi står inför, för att utvärdera möjliga lösningar och för att bidra med kunskap för nödvändiga prioriteringar. För att lyfta intresset för detta viktiga fält belönar IHE och Bengt Jönssons Stiftelse en framstående uppsats inom området hälsoekonomi. Den forskningsfråga som adresseras ska ha bäring på de utmaningar vi som samhälle står inför idag.  Hälsoekonomin har sitt ursprung som en gren av nationalekonomin, men vi välkomnar även stipendiater med en hälsoekonomisk inriktning från andra akademiska områden.

Förutsättningar
Stipendiet kommer delas ut i samband med 2019 års IHE Forum (5 – 6 september). Arbetet ska vara skrivet eller publicerat vid ett svenskt lärosäte under det akademiska läsåret 2018/2019.

Uppsatsen kommer att bedömas utifrån relevans och kvalitet av en kommitté bestående av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen adresserar aktuella hälsoekonomiska frågor. Kvaliteten bedöms efter originalitet, klarhet i begreppsanvändning samt efter lättillgänglighet och metodologisk stringens. Både kvalitativt och kvantitativt orienterade uppsatser välkomnas.

Stipendiesumman är 25 000 kronor samt resa (inom Sverige) och deltagande i årets IHE Forum.

Uppsats (i pdf-format) och motivering skickas senast 14 juni 2019 till:

uppsatsstipendium@ihe.se

För mer information, kontakta IHE på samma adress.

Studentuppsats i hälsoekonomi (pdf)