Stipendium

Nomineringstiden för stipendiet gick ut den 12 juni 2020

Med tanke på rådande samhällssituation kommer stipendiet inte att kunna delas ut i samband med IHE Forum utan kommer anslås på annat sätt.

ÅRETS STUDENTUPPSATS I HÄLSOEKONOMI

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 25 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2019/2020.

Hälso- och sjukvården står idag inför en rad utmaningar både i Sverige och internationellt. Vi står inför demografiska förändringar med en åldrande befolkning kombinerat med medborgare som kontinuerligt ställer högre krav på vad som förväntas av sjukvårdens aktörer. Samtidigt som detta sker finns problem med kompetensförsörjning och finansiering. Nya innovationer inom både traditionell medicin och nya digitala lösningar utmanar de traditionella systemet samtidigt som här skapas potential för nödvändiga effektiviseringar.

Hälsoekonomin ger oss verktyg för att bättre förstå den problembild vi står inför, för att utvärdera möjliga lösningar och för att bidra med kunskap för nödvändiga prioriteringar. För att lyfta intresset för detta viktiga fält belönar IHE och Bengt Jönssons Stiftelse en framstående uppsats inom området hälsoekonomi. Den forskningsfråga som adresseras ska ha bäring på de utmaningar vi som samhälle står inför idag. Hälsoekonomin har sitt ursprung som en gren av nationalekonomin, men vi välkomnar även stipendiater med en hälsoekonomisk inriktning från andra akademiska områden.

Förutsättningar
Stipendiet kommer delas ut i samband med 2020 års IHE Forum (3-4 september) samt i samband med detta anslås på IHE:s hemsida. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat vid ett svenskt lärosäte under det akademiska läsåret 2019/2020.

Uppsatsen kommer att bedömas utifrån relevans och kvalitet av en kommitté bestående av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen adresserar aktuella hälsoekonomiska frågor. Kvaliteten bedöms efter originalitet, klarhet i begreppsanvändning samt efter lättillgänglighet och metodologisk stringens. Både kvalitativt och kvantitativt orienterade uppsatser välkomnas.

Stipendiesumman är 25 000 kronor samt resa (inom Sverige) till IHE Forum.

Uppsats (i pdf-format) och motivering skickas senast 12 juni 2020 till:

uppsatsstipendium@ihe.se

Såväl handledare, examinatorer och studenter är välkomna att nominera mottagare.

För mer information, kontakta IHE på samma adress.

Studentuppsats i hälsoekonomi (pdf)