Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Event

Patienten i fokus på IHE Forum – Audun Hågå om ökad patientmedverkan i Norge

Audun Hågå Fotograf: Caroline Roka

Audun Hågå, direktör på Statens legemiddelverk i Norge beskriver hur man förändrat medverkan av patienter och brukare i det norska prioriteringssystemet Nye metoder. Statens legemiddelverk har bland annat ansvar for metodutvärderingar på läkemedel.

Vad är nytt i prioriteringssystemet Nye metoder avseende brukarmedverkan?
Det är viktigt att patienter och brukare är med när viktiga diskussioner och beslut som angår dem ska tas. Beslutet att införa en ny behandling på sjukhus i Norge görs inom prioriteringssystemet Nye metoder. Flera myndigheter i Norge deltar i processerna i detta system. Alla aktörer ska säkerställa god brukarmedverkan.

Vilka är de viktigaste förbättringarna i systemet för Nye metoder?
Brukarrepresentanternas roll är formaliserad och förtydligad. De kan komma med inspel och har rätt att lämna förslag vid de månadsvisa mötena i Beslutningsforum och Bestillerforum. Brukarrepresentanterna får utbildning i systemet och hur ärenden hanteras.

Hur involveras Legemiddelverket i detta arbete?
En arbetsgrupp som leds av Nye metoder, med brukarrepresentanter, Legemiddelverket och Folkehelseinstituttet har undersökt hur patienter och brukare på ett bättre sätt kan bidra i processerna. Arbetsgruppen har tagit fram en rapport och har nu flera åtgärder klara. En bättre brukarmedverkan är en viktig del av utvecklingsarbetet i Nye metoder.

Hur involverar Legemiddelverket patienter och brukare?
Legemiddelverket lämnar beslutsunderlag till Nye metoder. Våra kostnads-nyttoanalyser är viktiga inför att beslut fattas på nationell nivå. När vi ska sätta börja med en metodutvärdering (HTA) bjuder vi in den berörda patient- eller brukarorganisationen att lämna synpunkter till oss. Vi frågar om hur det är att leva med den specifika sjukdomen/tillståndet, fördelar och nackdelar med dagens behandling, förväntningar på ny behandling etc. På samma sätt som med inspel från kliniker, så är vår erfarenhet att medverkan av brukare stärker metodutvärderingen (HTA) och hjälper oss att bedöma om den dokumentation vi har fått är relevant. Inspel från brukare är offentliga och bifogas till metodutvärderingen (HTA) i sin helhet.

Få kommande intervjuer med årets föredragshållare – Anmäl dig till IHE:s nyhetsbrev

Läs programmet och anmäl dig till Årets IHE Forum